1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Vydáno pod záštitou předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka - səhifə 5

səhifə5/16
tarix08.10.2017
ölçüsü355.33 Kb.

14 / 15

Dánská faleristická tradice patří k nejstarším 

v Evropě a sahá až do poloviny 15. století, kdy 

dánský král Kristián I. založil Řád slona. Užití v té 

době v Evropě málo známého afrického zvířete jako 

symbolu bylo velmi neobvyklé a řád si tím získal 

značnou výlučnost, jež mu zůstala zachována až do 

současnosti. Užití slona jako klenotu řádu souvisí 

nejspíše s tím, že válečný slon byl považován za 

symbol obhajoby křesťanství. Řádový statut byl 

zaveden králem Kristiánem V. dne 1. prosince 1693. 

V minulosti byl řád udělován jen cizím panovníkům 

a významným dánským šlechticům. V současné době 

je řád udělován téměř výlučně hlavám cizích států 

a členům královské rodiny.

Řád Danebrožský založil král Kristián V. v roce 

1671 a jeho statut byl vydán, stejně jako u Řádu slona, 

1. prosince 1693. Danebrog je symbol, bílý kříž v čer-

veném poli, jenž se podle legendy zjevil dánskému 

králi Valdemarovi II. (manželovi české princezny 

Markéty-Dagmar, dcery českého krále Přemysla I.) 

během vojenského tažení. V roce 1808 byl statut řádu 

změněn a řád se proměnil podle vzoru francouzské 

Čestné legie, přičemž se rozčlenil do tříd. V současné 

době je hlavní dekorací určenou pro zasloužilé dán-

ské občany. Kromě těchto dvou řádů má pak Dánsko 

celou řadu medailí určených k ocenění zásluh v celé 

škále pracovních činností.

Řád slona (Elefantordenen) zůstává nejvyšším 

dánským vyznamenáním, které se uděluje jen 

výjimečně nejvyšším zahraničním státním předsta-

vitelům. Má jedinou třídu, která zahrnuje klenot na 

velkostuze i na kolaně a hvězdu.

Danish faleristic tradition is among 

the oldest in Europe and reaches 

back to the mid-15th century, when 

Danish King Christian I founded the 

Order of the Elephant. In Europe, the 

use of a little-known African animal 

as a symbol was very unusual at the 

time, and the order gained substantial 

exclusivity with it, which has remained 

to this day. The explanation for the 

elephant as the symbol of the Order is 

most likely that a warrior elephant was 

used as a symbol for the defenders of 

Christianity. The statutes of the Order 

were established by King Christian V on 

1 December 1693. In earlier times the 

Order was mainly conferred on foreign 

princes and distinguished Danish 

noblemen. Nowadays the Order is 

almost exclusively awarded to heads of 

state and members of the royal family. 

The Order of Dannebrog was instituted by King Christian V in 1671, 

and like the Order of the Elephant, it acquired its fi rst offi

  cial statutes 

on 1 December 1693. The Dannebrog is a symbol, a white cross on a red 

background, which according to legend appeared before Valdemar II 

(the husband of Czech Princess Markéta-Dagmar, the daughter of Czech 

King Přemysl I) during a military campaign. In 1808 the statutes were 

amended and extended, modelled on the French Legion of Honour, 

and the Order was divided into diff erent grades. It is now mainly used 

to decorate meritorious Danish citizens. Aside from these two orders, 

Denmark has a number of medals intended to honour merit in a range 

of work activities.

The Order of the Elephant (Elefantordenen) remains the highest 

Danish honour, which is bestowed only exceptionally to the highest 

foreign heads of state. It has only one class, which includes the badge 

on a sash or on the order’s chain and a star.

H. E. Mr. Ole Emil MOESBY Velvyslanec / Ambassador

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ

KINGDOM OF DENMARK Řád slona The Order of the Elephant

16 / 17

První estonské vyznamenání, Kříž svobody, 

vzniklo v únoru 1919 jen několik měsíců po 

vyhlášení nezávislosti země a bylo udělováno 

vojákům za statečnost v bojích. Další estonská 

vyznamenání vznikala postupně ve dvacátých 

a třicátých letech – v roce 1920 Řád estonského 

červeného kříže (byl udělován za humanitární 

zásluhy), v roce 1928 Řád orlího kříže (udělován 

za vojenské zásluhy), v roce 1936 Řád bílé hvězdy 

(udělován za zásluhy v civilní správě) a Řád 

státního znaku jako nejvyšší estonské vyzname-

nání. Toto období estonské faleristiky skončilo se 

sovětskou okupací země v létě 1940 a se ztrátou státní nezávislosti. Faleristická 

tradice se však v zemi udržela a na počátku devadesátých let, po obnovení nezá-

vislosti Estonské republiky, byly všechny dřívější dekorace opětovně založeny, a to 

téměř v nezměněné podobě, se stejným určením a velice podobnými stanovami. 

Pro ocenění zásluh ve většině sfér lidské činnosti pak estonská vláda postupně 

založila několik desítek dalších dekorací ve formě záslužných křížů a medailí. 

V roce 1995 jako vzpomínka na páté výročí nezávislosti vznikla zcela nová řádová 

dekorace vycházející ze středověké tradice regionu, Řád kříže země Panny Marie.

Řád kříže země Panny Marie (Maarjamaa Risti Teenetemärk) je vyznamenání 

určené výhradně pro cizí státní příslušníky a oceňují se jím jejich zásluhy 

o Estonskou republiku. Existuje v jediné skupině, má celkem pět tříd a zvláštní 

třídu určenou pro hlavy států.

The fi rst Estonian honour, the Cross of Liberty, was created in 1919, 

only a few months after the country declared independence. It was 

conferred upon soldiers for bravery in battle. Other Estonian honours 

were created gradually in the 1920s and 30s – the Order of the Estonian 

Red Cross (conferred for humanitarian merit) in 1920, the Order of the 

Cross of the Eagle (conferred for military merit) in 1928, the Order of 

the White Star (conferred for merit the civil service) and the Order of 

the National Coat of Arms as the highest Estonian honour. This period 

of Estonian faleristics ended with the Soviet occupation of the country 

in 1940 and the loss of state independence. The faleristic tradition, 

however, remained in the country, and at the beginning of the 1990s, 

after the renewal of an independent Estonian Republic, all previous 

decorations were founded anew, and nearly unchanged in form, with 

the same assignations and with very similar stipulations. To award 

merit in most spheres of human endeavour, the Estonian government 

later founded several dozen other decorations in the form of crosses 

and medals of merit. In 1995, in commemoration of the 5th anniversary 

of independence, an entirely new order decoration was created, based 

on the medieval tradition of the region, the Order of the Cross of Terra 

Marianna.

The Order of the Cross of Terra Marianna (Maarjamaa Risti Teene-

temärk) is an honour intended exclusively for foreigners, in appreciation 

for their service to the Republic of Estonia. It exists in one group, has 

a total of fi ve classes and a special class designated for heads of state. H. E. Mr. Mati VAARMANN Velvyslanec / Ambassador

ESTONSKÁ REPUBLIKA

REPUBLIC OF ESTONIA  1  Řád kříže země Panny Marie, 1. třída   The Order of the Cross of Terra Marianna, 1st Class 2  Řád kříže země Panny Marie, 3. třída   The Order of the Cross of Terra Marianna, 3rd Class 3  Řád kříže země Panny Marie, 4. třída   The Order of the Cross of Terra Marianna, 4th Class


:

images
images -> Ponad słowami Wymagania edukacyjne I kryteria oceniania z języka polskiego (zgodne z nową podstawą programową, obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013) Zakres podstawowy Bloki nauczania
images -> Bloq yaradılsın?
images -> 264 saylı məktəb-liseyin müəllimi
images -> Hız Hız Ritim p dalgası


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


title-a-convenient-3.html

title-a-sociological.html

title-author-reading-10.html

title-author-reading-104.html

title-author-reading-15.html