1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16

Vydáno pod záštitou předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka - səhifə 7

səhifə7/16
tarix08.10.2017
ölçüsü355.33 Kb.

22 / 23

1   Medaile Za zásluhy, 1. stupeň   Distinguished Service Medal with Honour 2  Medaile Za zásluhy, 2. stupeň   Distinguished Service Medal with Distinction 3  Medaile Za zásluhy, 3. stupeň   Distinguished Service Medal with Merit

Irsko bylo po mnoho století součástí 

Velké Británie, přičemž tato země 

zařadila mezi své řádové dekorace také 

vyznamenání odkazující k patronovi 

irské země – Řád svatého Patrika. Po 

získání své samostatnosti počátkem 

dvacátých let minulého století se Irové 

snažili o obnovení všech svých tradic 

a zároveň – podobně jako tehdy Česko-

slovensko – odmítali určité společenské 

standardy britské monarchie, mezi nimi 

i existenci řádových dekorací. Tento 

stav zůstal zachován do současnosti, 

i když v posledních letech jsou stále 

častěji vedeny diskuse ohledně vzniku 

záslužných dekorací. Naproti tomu 

Irsko krátce po vyhlášení samostatnosti 

založilo několik záslužných medailí 

a postupným vznikem dalších (zvláště 

ve čtyřicátých a v šedesátých letech) 

si vytvořilo ucelený systém oceňování 

zásluh dosažených ve všech sférách 

lidské činnosti. K nejvýznamnějším 

irským medailím patří Vojenská medaile 

Za chrabrost, založená v roce 1944 ve 

třech stupních, celkem dvanáct zásluž-

ných Medailí Za službu v mezní situaci, 

pocházejících ze stejného roku, případně 

Medaile Za vynikající službu, z roku 

1964. Mezi poslední vytvořené záslužné 

dekorace pak náleží Medaile Za službu 

v mírových misích OSN, z roku 1987, 

a Vojenská hvězda, vytvořená v roce 

1998.

Medaile Za vynikající službu (An 

Bonn Seirbhise Dearscna) je udělována 

irským občanům za zásluhy ve všech 

sférách lidské činnosti ve třech stupních.

For several centuries, Ireland was a part 

of Great Britain, and during that time 

its order decorations also included the 

honour referring to the patron saint of 

the Irish lands – the Order of St. Patrick. 

After gaining its independence at the 

beginning of the 1920s, the Irish tried to 

renew all of their traditions and at the 

same time – similarly to Czechoslovakia 

at the time – rejected certain societal 

standards of the British monarchy, 

including the existence of order decora-

tions. This status has remained to this 

day, even if in recent years there have 

been ever more frequent discussions 

about creating decorations of merit. In 

contrast to this, shortly after declaring 

its independence, Ireland founded 

several medals of merit and with the 

gradual creation of others (especially 

in the 1940s and 1970s), it created 

a comprehensive system of awarding 

merit achieved in all spheres of human 

endeavour. Among the most important 

Irish medals are the Military Medal 

for Gallantry, founded in 1944 in three 

degrees, a total of 12 meritorious Emer-

gency Service Medals in the same year, 

and the Distinguished Service Medal 

from 1964. Among the latest decorations 

of merit created are the Service Medal 

for UN Peacekeeping from 1987 and the 

Military Star, created in 1998. 

The Distinguished Service Medal (An 

Bonn Seirbhise Dearscna) is conferred 

upon Irish citizens for merit in all 

spheres of human endeavour in three 

degrees. H. E. Mr. Donal HAMILL Velvyslanec / Ambassador

IRSKÁ REPUBLIKA

REPUBLIC OF IRELAND

24 / 25

1  Záslužný řád Italské republiky, velkokříž   The Order of Merit of the Italian Republic, Grand Cross 2  Záslužný řád Italské republiky, komtur   The Order of Merit of the Italian Republic, Commander 3  Záslužný řád Italské republiky, důstojník   The Order of Merit of the Italian Republic, Offi   cer

Na území dnešní Itálie existovalo až do druhé 

poloviny 19. století několik státních celků, které 

měly své vlastní řádové dekorace. Italská faleristická 

tradice je velmi rozsáhlá a sahá až do poloviny 

14. století, kdy savojský vévoda Amadeus VI. založil 

Řád zvěstování. Další řádové dekorace vznikaly na 

dnešním italském území během následujících století 

a tato činnost vyvrcholila těsně před sjednocením 

země. Nový stát převzal jak původní vyznamenání 

Sardinského království, např. Řád svatých Mořice 

a Lazara (založen roku 1816) a Vojenský savojský řád 

(založen roku 1815), ale vytvořil také dekorace nové, 

např. Řád italské koruny (založen roku 1868) nebo 

Řád Za pracovní zásluhy (založen roku 1901). Všechna 

tato vyznamenání však byla likvidována s přeměnou 

monarchie na republiku. Nový státní útvar ale bez 

záslužných dekorací nezůstal. Již v roce 1947 vznikla 

první dekorace, Řád hvězdy italské solidarity, určená 

pro domácí občany i cizí státní příslušníky, kteří se 

zasloužili o obnovu země. V roce 1951 vzniklo nejvyšší 

italské vyznamenání, Řád zásluh o Italskou republiku, 

a v roce 1956 byly obnoveny dva bývalé královské 

řády – Vojenský řád Itálie a Řád Za pracovní zásluhy. 

K celkové proměně italských řádů došlo v roce 2001, 

kdy byly modifi kovány stanovy a změnila se také jejich 

výtvarná podoba, aby se přiblížila původní italské 

faleristické tradici. Systém vyznamenání je dále 

doplněn o velké množství záslužných a pamětních 

křížů či medailí.

Řád zásluh o Italskou republiku (Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana) má pouze jednu skupinu 

a je určen k ocenění civilních a vojenských zásluh 

italských občanů i cizích státních příslušníků. Řád 

tvoří pět tříd, přičemž nejvyšší třída je při udělení 

hlavám cizích států většinou doplněna o řádový řetěz.

Until the second half of the 19th 

century, several states existed on 

the territory of today’s Italy, each 

with their own order decorations. 

The Italian faleristic tradition is 

very extensive and reaches back 

to the mid-14th century, when the 

Savoy Duke Amadeus VI founded 

the Supreme Order of the Most Holy 

Annunciation. Other order decora-

tions were created on the territory 

of today’s Italy in the following 

centuries, and this activity reached 

its peak just before the country was 

unifi ed. The new state took over 

both the original honours of the 

Kingdom of Sardinia, such as the 

Order of Sts. Maurice and Lazarus (founded in 1816) and the 

Military Order of Savoy (founded in 1815), as well as founding 

new decorations such as the Order of the Crown of Italy 

(founded in 1868) and the Order of Merit for Labour (founded 

in 1901). All of these honours, however, were liquidated with 

the transformation from a monarchy to a republic. But the 

newly-formed state did not remain without decorations of 

merit. The fi rst decoration was created in 1947, the Order of 

the Star of Italian Solidarity, intended for domestic citizens 

as well as foreigners who were meritorious in the country’s 

renewal. The highest Italian honour, the Order of Merit of the 

Italian Republic, was created in 1951, and in 1956 two formerly 

royal orders – the Military Order of Italy and the Order of 

Merit for Labour – were renewed. An overall transformation of 

Italian orders occurred in 2001, when their regulations were 

modifi ed and their artistic appearance was also changed so as 

to bring them nearer to Italy’s original faleristic tradition. The 

system of honours is further complemented by a large num-

ber of crosses of merit and memorial crosses and medals.

The Order of Merit of the Italian Republic (Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana) has only one group and is 

intended for the acknowledgement of civil and military merit 

of Italian citizens and foreigners. The order is made up of fi ve 

classes, of which the highest class is usually complemented 

by the order’s chain when it is conferred upon foreign heads 

of state. H. E. Mr. Fabio PIGLIAPOCO Velvyslanec / Ambassador

ITALSKÁ REPUBLIKA

ITALIAN REPUBLIC


:

images
images -> Ponad słowami Wymagania edukacyjne I kryteria oceniania z języka polskiego (zgodne z nową podstawą programową, obowiązującą od roku szkolnego 2012/2013) Zakres podstawowy Bloki nauczania
images -> Bloq yaradılsın?
images -> 264 saylı məktəb-liseyin müəllimi
images -> Hız Hız Ritim p dalgası


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


titan-response-to-report.html

titanikning-halokati.html

titelschutz-nach--5-abs-.html

title--feasible.html

title-34-game.html