1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 217

Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s r. o. Bratislava V roku 2006 Gustáv Brukker Jana Opatíková veľKÝ slovník cudzích slov vydal Robinson, s r. o., Bratislava, 2006 - səhifə 20

səhifə20/217
tarix29.04.2018
ölçüsü4.36 Mb.

pujúca pod tlakom na povrch

artičoka 

trváca astrovitá bylina, pestuje sa ako zelenina; dužinaté plody

používané na prípravu jedál

artificializmus

 maliarsky štýl dvadsiatych a tridsiatych rokov dvadsia-

teho storočia založený na voľných asociáciach

artificiálny

 umelý, vyumelkovaný, strojený

artikel 

výrobok, druh tovaru, článok

artikula 

článok zmluvy, zákona a pod.; odstavec; presne formulovaná

požiadavka

artikulácia

 článkovanie hlások pri výslovnosti; spájanie za sebou idúcich

tónov; spojenie kostí kĺbmi

artikulovať

 tvoriť, vyslovovať hlásky; vyjadrovať sa

artiléria  

delostrelectvo

artista 

cirkusový alebo variétny umelec

artistická fakulta 

stredoveká fakulta slobodných umení

artistický

 vzťahujúci sa k artistovi alebo artistike; umelecký, varietný,

cirkusový

artistika

 cirkusové a variétne umenie

artistný

 zameraný predovšetkým na umeleckú formu

artizácia

 zumelečťovanie, napr. pohybu

artizmus 

umelecký smer zdôrazňujúci tzv. čisté umenie

artotéka 

požičovňa originálov grafík a reprodukcií

artralgia

 bolesť kĺbov

artritída

 zápal kĺbov spravidla bakteriálneho pôvodu

artrografia

 vyšetrenie kĺbov

artroskopia

 vyšetrovanie kĺbovej dutiny

artróza 

nezápalové ochorenie kĺbov

aryl

 radikál aromatických uhľovodíkov

arytmia 

nepravidelnosť pohybu, nepravidelný rytmus, porucha rytmu

arzán 

prudko jedovatý bezfarebný plyn zapáchajúci po cesnaku, arze-

novodík


arzén

 krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté;

značka As

arzenál 

zbrojný závod alebo sklad; výzbroj; zásoba bojových prostried-

kov; prístavná konštrukcia na opravu a stavbu vojnových lodí

arzenid

 zlúčeniny arzénu s kovmi

arzenik

 jedovatá biela zlúčenina, oxid arzenitý

arzenolit

 arzenit, vzácny nerast

arzia 

ľahká, neprízvučná doba v takte; zdvih

asambláž

 dielo vytvorené spojením rôznych predmetov a materiálov, troj-

rozmerná verzia koláže

ásana

 jógová poloha; dokonale prepracovaná pozícia, telesný cvik

asanácia 

ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných

podmienok; súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamo-

renia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní; dekon-

taminácia

asasín 

príslušník extrémnej šíitskej sekty v Sýrii a Iráne v 11. storočí

ascendencia 

priame príbuzenstvo, pokrvnosť po predkoch

ascendent 

predok, príbuzný vo vzostupnom pokolení; v astrológii za-

čiatok prvého domu, kľúčové miesto horoskopu

ascendentný

 vzostupný

aseizmický 

bez zemetrasení

asekurácia

 poistenie, záruka, zabezpečenie

asembler 

vo výpočtovej technike program zostavujúci časti programu

do jedného celku

asepsa

 ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok

aseptický 

neobsahujúci choroboplodné látky, zbavený týchto látok

asercia

 tvrdenie, presadzovanie; uznávanie pravdivosti výroku

asertivita

 nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie vlast-

ného názoru, trúfalosť

asertívny

 sebapresadzujúci, sebavedomý

asertorický

 tvrdiaci, istiaci, uisťujúci, presadzujúci

asesor 

zastaralý výraz pre prísediaceho, napr. súdu; daňový odhadca

asexuálny 

bez záujmu o sex

asexuálny 

bez záujmu o sexuálny život

asfalt

 prírodná alebo syntetická živica hnedočiernej alebo čiernej farby,

prírodný alebo sekundárny bitúmen, ktorým sa asfaltujú vozovky

a vyrábajú sa z neho izolačné materiály

asférický

 neguľový

asfyxia

 nedostatočné dýchanie, dusenie sa

asiago

 taliansky polotvrdý syr s malými dierkami alebo štrbinkami

asibiláta

 polosykavka

asideróza

 chorobný nedostatok železa v krvi

asiento

 zmluva medzi španielskou korunou a určitým subjektom obchod-

ného práva

asignácia 

peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky; príkaz verite-

ľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe

asignant 

osoba, ktorá vystavuje platobnú poukážku

asignát 

osoba, ktorá plní záväzok na príkaz tretieho; papierový peniaz

za Veľkej francúzskej revolúcie v 18. storočí

asignatár 

osoba, ktorú asignant splnomocnil na prevzatie plnenia u tretej

osoby


asimilácia

 premena anorganických látok v rastlinách na organické; pris-

pôsobenie (sa), splývanie; spodobovanie hlások

asimilovať 

prispôsobiť sa

asistencia 

pomoc pri nejakom výkone; prítomnosť pri jednaní; osoba

alebo osoby poskytujúce pomoc

asistent 

pomocník; pomocná vedecká sila

askaridóza 

ochorenie spôsobené škrkavkami

askéta 

kajúcnik, sebatrýzniteľ; človek vedúci odriekavý život

asketický

 zdržanlivý, zriekajúci sa radostí života, prísny na seba

asketik 

prívrženec asketizmu

asketizmus

 odriekanie, zdržanlivý spôsob života; nábožensky alebo filo-

zoficky motivované odmietanie niektorých pôžitkov; askéza

askéza 

odriekanie, odriekavý život, sebatrýznenie

askripcia

 dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka prísluš-

nosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu

asociácia 

v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku; zoskupenie

hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami; združenie, združo-

vanie, spojenie, spolok, spolčovanie; predstava na základe pred-

chádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv

asociačný

 združujúci, pričleňujúci; spojovací, združovací

asociál 

človek bez sociálneho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci proti

záujmom spoločnosti; bezohľadný, nespoločenský človek

asociálnosť  

znížené spoločenské cítenie jednotlivca

asociálny 

konajúci proti spoločenským záujmom, človek bez sociálneho

cítenia


asociatívnosť

 schopnosť alebo možnosť zoskupovania; jedna z vlastností

algebraických operácií

asociatívny  

združovací, spolčovací, zjednocovací, zlučovací

asociovať 

združovať, spájať

asomatický  

nehmotný, netelesný

asomnia  

chorobná nespavosť

asonancia

 súzvuk samohlások na konci veršov, súznenie

asortiment 

tovar vytriedený podľa určitého kritéria

aspartam 

druh umelého sladidla

aspekcia 

skúmanie, prehliadka, inšpekcia

aspekt 

poňatie, hľadisko, zreteľ, stanovisko, zorný uhol; dôležitá poloha

nebeského telesa voči Slnku; slovesný vid

aspektológia  

náuka o slovesnom vide

aspergilóza  

plesňové ochorenie zvierat

aspermatizmus 

neschopnosť vytvárať alebo vylučovať spermie; chýba-

nie spermií v ejakuláte; aspermia

aspermia  

aspermatizmus

aspik 

rôsol, huspenina, vývar z glejovitých častí mäsa

aspirácia

 snaha, úsilie, túžba; vdýchnutie tuhých látok do pľúc alebo

priedušnice; vyslovenie s prídychom; odsávanie respirátorom

aspiráta 

spoluhláska sprevádzaná prídychom, napr. th, ph, kh)

aspirátor  

odprašňovací prístroj, odsávač vzduchu

aspirín

 liek takmer totožný s acylpyrínom; analgetikum, antipyretikum

aspirovať 

nasávať, vdychovať

assai

 v hudbe: veľmi

assuta

 zobrazenie Panny Márie

astát

 rádioaktívny prvok, značka At

astáza

 zväčšenie citlivosti prístroja bez zväčšenia jeho rozmerov

astázia

 neschopnosť udržať sa vo vzpriamenom postoji

:

docs
docs -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Hazırlayan Stj Dr Onur Kargacı Sorumlu öğretim Üyesi
docs -> Personality disorder atau gangguan kepribadian definisi
docs -> Sizin fikrinizcə “liderlik” nədir?
docs -> Anafilaktik şok üzrə klinik protokol
docs -> IntroduccióN


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tishakova-tatyana.html

tishko-mihail-artemevich-.html

tishlat-dishlyatmyak-ii-.html

tiskov-zprva.html

tisseron--s--2002--1602-.html