1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 217

Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s r. o. Bratislava V roku 2006 Gustáv Brukker Jana Opatíková veľKÝ slovník cudzích slov vydal Robinson, s r. o., Bratislava, 2006 - səhifə 181

səhifə181/217
tarix29.04.2018
ölçüsü4.36 Mb.

vekovej kategórie; člen zboru požívajúci mimoriadnu úctu

seniorát 

dôstojnosť najstaršieho člena kolektívu; feudálne dedičské a nás-

tupnícke právo najstaršieho člena rodu; vyšší duchovný obvod

evanjelickej cirkvi na čele so seniorom

seniorita 

rodové alebo spoločenské postavenie vyplývajúce z absolútnej

alebo relatívnej staroby

senium

 fyziologické starnutie

seňor 

pán, muž

seňora 

pani, žena

seňorita  

slečna

sentencia 

myšlienka, výrok, poučka, stručná historka

sentiment 

citovosť, citlivosť; cit

sentimentalita 

rozcitlivelosť, emocionálna nálada vyznačujúca sa roman-

tičnosťou, plačlivosťou

sentimentalizmus 

prílišná citlivosť, precitlivelosť, sentimentálnosť; ume-

lecký smer v literatúre na prelome 18. a 19. storočia

sentimentálnosť 

citovosť, prevaha citu; citlivosť; rozcitlivelosť

sentinel 

nákladné auto poháňané parou

senussi 

prívrženec islámskeho rádu v severnej Afrike

senza 

v hudbe: bez

senzácia 

citové vzrušenie; vzrušenie verejnej pozornosti; vzrušujúca uda-

losť alebo jav; umelecký alebo artistický výkon na hranici tech-

nickej alebo fyzickej nemožnosti

senzál 

burzový maklér, sprostredkovateľ

senzibil

 človek s mimoriadnymi schopnosťami vnímania, najmä mimoz-

myslového, médium

senzibilita  

citlivosť, vnímavosť

senzibilizácia, senzibilácia 

zvýšenie, rozšírenie citlivosti

senzitivita, senzibilita

 citlivosť, schopnosť prijímať podnet

senzor 

zariadenie registrujúce fyzikálnu veličinu a meniace ju na elektric-

ký signál, snímač, čidlo

senzorický 

zmyslový

senzorium 

v medicíne vedomie, stav vedomia

senzualita 

zmyslovosť, zmyselnosť

senzualizmus

 prevažne citový postoj k okoliu; učenie o zmysloch ako

jedinom zdroji poznania

sepalum

 kališný lístok v kvetoch rastlín

separácia izotopov 

oddeľovanie alebo obohacovanie frakcií izotopov

zo zmesi


separácia  

oddelenie; odlíšenie; rozdelenie; odlúčenie; oddelená miest-

nosť; špeciálna väzenská cela - samotka

separandum 

oddelene uložené účinné liečivo

separát 

zvláštny výtlačok stati alebo časti diela, samostatná kópia časti

pôvodne väčšieho celku

separatizmus 

politické úsilie o oddelenie časti štátneho územia od jeho

celku


separátny  

zvláštny, oddelený; jednotlivý, samostatný

separé 

oddelený, samostatný menší priestor; oddelene, samostatne

separovaný 

oddelený, odlúčený

sépia 

dvojžiabrový morský dravý hlavonožec; žltohnedá farba z tela sé-

pie; maliarska technika založená na kresbe touto farbou

sepsa 

otrava krvi, zaplavenie organizmu baktériami

septet 

skladba pre sedem nástrojov

septeto 

sedemčlenný komorný hudobný súbor, sedem spevákov alebo

hudobníkov

septický 

obsahujúci choroboplodné zárodky, nákazlivý

septik  

lokálna čistička odpadových vôd

septikémia 

prítomnosť baktérií v krvi

septilión 

vo Francúzsku a v USA číslo 1024, u nás a vo Veľkej Británii

1042


septima 

siedmy tón stupnice; siedma trieda gymnázia; interval tvorený

rozdielom siedmich stupňov diatonickej stupnice

septum

 v medicíne priehradka, napr. nosná

sepulkrálny  

náhrobný, náhrobkový

sequens 

nasledujúci, napr. stránka knihy a pod.

seraf, serafín 

anjel najvyššieho rádu

serafínsky

 anjelský, nebeský, nadpozemský

serail 

palác moslimského sultána, spravidla s háremom; ženské oddelenie

paláca; jemná svetlá vlnená tkanina

serak 

ľadovcový blok na priečnych trhlinách na povrchu ľadovca, neurov-

nané hromadenie ľadu na konci ľadovca, sérac

serenáda 

večerná milostná pieseň; inštrumentálna skladba lyrického lade-

nia s viacerými časťami

serendipita 

schopnosť nájsť stratené, neznáme; drobná zbytočnosť len

tak pre radosť

serenita 

jasnosť, zreteľnosť; rozjarenosť, bujarosť

serežán 

príslušník pohraničnej stráže na juhovýchode Rakúsko-Uhorska

séria 

rad, sled; väčší počet niečoho, čo má spoločné znaky a tvorí celok;

v geológii oddelenie

seriál 

umelecké dielo z viacerých častí a vydávané alebo predvádzané

na pokračovanie

serikultúra 

hodvábnictvo, pestovanie priadky morušovej s cieľom získa-

vať surový prírodný hodváb

serioso  

v hudbe: vážne

sériový 

hromadný, vyrábaný alebo vyskytujúci sa v sériach; zoradený

za sebou


seriózny 

vážny, ozajstný; riadny, spoľahlivý

sermon 

rečnícky prejav, preslov

séro- 

prvá časť zložených slov s významom sérum, sérový

sérodiagnostika

 určovanie chorôb podľa prítomnosti protilátok

sérológ

 odborník v sérológii

sérológia 

náuka o vlastnostiach a chovaní protilátok v sérach

séropozitívny

 majúci pozitívny nález nákazy v krvnom sére

séroterapia

 liečba sérom

sérotonín 

tkaninový hormón ovplyvňujúci zrážanie krvi

seróza 

blana vystieľajúca telové dutiny, napr. pobrušnica

serpent 

drevený dychový nástroj

serpentárium 

terárium pre hady

serpentín 

kremičitan horečnatý, žltozelený minerál

serpentína 

ostrá niekoľkonásobná zákruta cesty, rieky a pod.; ohyb; všet-

ko, čo sa hadovito prehýba; dlhý papierový prúžok, ktorý sa pri

hodení krúti

sérum 

číra žltá kvapalina tvoriaca časť krvnej plazmy; tekutá zložka

krvi, ktorá vzniká z plazmy po zrazení a ktorá sa používa ako očko-

vacia látka

serval 

malá africká stepná mačkovitá šelma

server 

sieťový počítač poskytujúci služby ostatným počítačom v sieti

servilita, servilnosť  

poníženosť, podlízavosť, pätolízačstvo

servilný  

podliezavý, poklonkujúci, prehnane úctivý, pätolizačský

servírovať 

podávať, napr. na stôl

servis 

služba, najmä zákazníkom; komplexná údržba strojov a pod.; celok

servírovacích nádob; uvedenie lopty do hry, podanie v tenise

servítka  

obrúsok

servitut 

služobnosť; užívacie právo k cudzej veci, najčastejšie k pozemku

servomotor

 pomocný motor, ktorým sa zvyšuje výkon vlastného stroja

servovať 

v tenise a niektorých iných loptových hrách zahájiť hru poda-

ním lopty na súperovu stranu

servus 

pozdrav; úradný sluha, posol

serž 

druh bavlnenej tkaniny

seržant 

policajná a vojenská hodnosť, poddôstojník, čatár

sesilný  

pevne usadený, prirastený

sestercius 

starorímska strieborná minca

sestína 

lyrický nerýmovaný útvar románskej poézie, provensálska a nes-

kôr talianska piesňová forma

set 

časť hry v tenise a niektorých iných loptových hrách; sada, súprava,

stavebnica, kit

seter

 dlhosrstý írsky alebo anglický stavač, psie plemeno

settecento 

obdobie talianskeho umenia v rokoch 1700 - 1800

settlement 

sídlisko; osada, koloniálne územie

setup 

vo výpočtovej technike nastavenie; počítač a prídavné zariadenia

severita  

prísnosť, strohosť

sex, sexus 

pohlavie; pohlavný pud; pohlavný život; milostné zážitky

sexagon  

šesťuholník

sex-appeal, sexepíl 

silná pohlavná príťažlivosť, erotické kúzlo

sexizmus 

diskriminácia podľa pohlavia, najmä žien; orientácia na sex,

zdôrazňovanie sexuality:

docs
docs -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Hazırlayan Stj Dr Onur Kargacı Sorumlu öğretim Üyesi
docs -> Personality disorder atau gangguan kepribadian definisi
docs -> Sizin fikrinizcə “liderlik” nədir?
docs -> Anafilaktik şok üzrə klinik protokol
docs -> IntroduccióN


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tiri-despre-o-rpire-7.html

tirikorganizmlarningharor.html

tirkeu---azastan.html

tirkxalqlarininktabvktabx-3.html

tirlye--zeytinba----ayr.html