1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 217

Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s r. o. Bratislava V roku 2006 Gustáv Brukker Jana Opatíková veľKÝ slovník cudzích slov vydal Robinson, s r. o., Bratislava, 2006 - səhifə 162

səhifə162/217
tarix29.04.2018
ölçüsü4.36 Mb.

    policajného riaditeľa; vedúci v bohosloveckom internáte; vo Francúz-

    sku titul najvyššieho úradníka departementu

prefektúra 

vo Francúzsku vyšší správny alebo policajný úrad, úrad pre-

    fekta; budova alebo miestnosť tohto úradu; správny obvod riadený

     prefektom

preferans 

kartová hra; hra na gulečníku

preferencia

 výhoda, prednosť, zvýhodnenie

prefix  

predpona

prefixácia 

tvorenie slova predponou

preformovať

 vopred vytvárať, vopred určovať

pregnancia, pregnantnosť 

výrazová presnosť, výstižnosť, výraznosť,

jadrnosť, vyhranenosť

pregnantný  

výstižný, presný

pregravácia  

preťaženosť, nadmerné zaťaženie

prehistória 

obdobie vývoja ľudstva od prvopočiatku do čias, z ktorých

sa zachovali písomné záznamy; prvotné obdobie niečoho; absolútne

začiatky

prehnit

 vodnatý kremičitan s obsahom vápnika a hliníka, nerast

prejotácia 

vznik a existencia polosamohláskového „i“ medzi spoluhlá-

skou a samohláskou, najčastejšie v nárečiach

prejudícia

 právny prípad určujúci aj spôsob posudzovania podobných

neskorších prípadov

prejudikát 

v právnej vede rozhodnutie, ktoré je smernicou pre podobné

ďalšie prípady

prejudikovať 

rozhodnutím otázky určiť postup a riešenie v neskoršom

podobnom prípade

prekambrium 

pomenovanie praveku pred kambriom, najstaršia doba

         dejín Zeme

prekarcinóm 

chorobná zmena tkaniva, ktorá môže viesť ku vzniku kar-

          cinómu

prekardialgia 

bolesť v okolí srdca

prekárium 

prenechanie bezplatného užívania veci do odvolania

prekérny 

neistý, ťaživý, trápny, chúlostivý, nepríjemný

prekludovať 

vylúčiť z užívania práva po uplynutí času, počas ktorého

sa právo nepoužilo

preklúzia 

zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej - prekluzívnej -

lehote


prekognícia  

v psychológii: predvídanie budúcnosti, jasnovidnosť

prekurzívny, prekurzórny  

predbežný, skorší

prekurzor

 východisková látka, častica, z ktorej vyniká chemickou pre-

menou výsledný produkt, napr. droga

prelát 

biskup alebo iný cirkevný predstavený s podobnou právomocou

a jurisdikciou; vyšší úradník pápežskej kúrie

preliminár 

predbežný rozpočet; predbežná zmluva

preliminovať

 vopred stanoviť, vopred určiť

prelúdium 

predohra, úvodná časť skladby; skladba voľnej formy pre

klávesový nástroj

premedikácia 

príprava pacienta na anestéziu  pred operačným zákrokom

podávaním utišujúcich liekov

premeditácia 

predbežná úvaha, rozmýšľanie

prémia

 odmena; mimoriadna výhra; príplatok ku mzde za mimoriadne

výkony; poistné, pravidelná suma platená podľa zmluvy poisten-

com; udeľovaná cena, darček

premiant 

žiak s vynikajúcim prospechom

premiér 

ministerský predseda, predseda vlády

premiéra 

prvé predstavenie umeleckého diela; prvé vystúpenie umelca

premisa 

predpoklad; propozícia; prvá, východisková časť úsudku

premolár 

predná stolička (zub)

premonštráti 

rád rehoľných kanovníkov založený v Prémontré

premortálny 

predsmrtný, týkajúci sa obdobia pred smrťou

prenatálny

 týkajúci sa obdobia medzi počatím a pôrodom

prenotácia 

predbežný záznam; predbežné ujednanie podmienok budúcej

zmluvy


preparácia 

príprava, prípravné práce; upravenie biologického objektu

na potreby výskumu

preparát 

umelý prípravok; predmet na určitý účel pripravený alebo spra-

covaný; vypchatý živočích; liečivý, chemický a pod. prípravok

preponderancia 

duševná alebo telesná prevaha; prevládanie

prepošt 

predstavený kapituly, v katolíckej cirkvi vyšší hodnostár pri kapi-

tulárnom kostole; titul farára historicky významného kostola

prepozícia  

gramatická predložka

prepucium  

predkožka pohlavného údu aleko klitorisu

préria 

trávnatá step v miernych pásmach Severnej Ameriky

prerogatív

 prednosť, výsada, výhradné právo

preromantizmus 

umelecké tendencie a smery 2. polovice 18. storočia

vyrovnávajúce sa s klasicizmom a tvoriace vnútorne rôznorodý pre-

chod k romantizmu

pres 

časová tieseň; tlak, tlačenica; lis

presantný 

naliehavý, nutný, nutkavý, súrny

Presburg 

nemecký názov Bratislavy, Prešporok

presbyteriánstvo 

evanjelická forma cirkevnej organizácie založená na

zásade obecného kňazstva veriacich

presbytérium 

chrámový priestor vyhradený kňazom, napr. okolo hlav-

ného oltára

préséance 

v diplomacii právo prednosti v oficiálnom spoločenskom styku

presénium 

obdobie pred starobou, približne od 50. do 60. roku života

preskripcia 

predpis, nariadenie, predpísanie, dispozícia; premlčanie, zá-

nik vymáhateľnosti, žalovateľnosti

prestácia 

výkon; dávka; plnenie

prestissimo 

v hudbe: veľmi rýchlo, ešte rýchlejšie než presto; veľmi

rýchle tempo

prestíž 

úcta, vážnosť, význam, vplyv, dôstojnosť, vonkajšia povesť

presto 

v hudbe: veľmi rýchle tempo

preš 

lis

Prešporok 

starší názov Bratislavy, Presburg

pretenciózny

 náročný; domýšľavý

pretendent

 uchádzač, nápadník

pretenzia  

nárok, požiadavka

préteritum 

minulý čas vyjadrujúci dej v minulosti skončený a bez vzťahu

k prítomnosti

preterovať 

vynechať, nechať bez povšimnutia, obísť, preskočiť pri povy-

šovaní


pretext 

vymyslený dôvod, zámienka

prétor 

starorímsky vyšší súdny úradník; vysoký súdny úradník

pretorián 

príslušník starorímskej cisárskej gardy; v prenesenom význame

slepo oddaný prívrženec

prevalencia

 prevaha, presila; demografický ukazovateľ vyjadrujúci po-

mer počtu chorých ľudí k počtu obyvateľov

prevarikácia

 zakázané zastupovanie oboch sporných strán rovnakým

právnym zástupcom

prevencia 

vopred urobené opatrenie, predchádzajúce zaistenie, včasná

ochrana alebo obrana, predchádzanie niečomu

preventívny 

predchádzajúci niečomu, napr. chorobe; slúžiaci na preven-

ciu


prevízia  

bystrozrak, prezieravosť, predtucha

prezencia 

prítomnosť, účasť na niečom

prézens 

prítomný čas slovesa

prezent

 dar; v prenesenom význame nehodný človek, darebák

prezentácia

 predstavenie sa; predloženie, preukázanie; návrh, podanie

prezervatív 

mužský antikoncepčný prostriedok, kondóm, primeros

prezident 

individuálna volená hlava republiky; predstavený niektorých

orgánov, úradov, organizácií a spoločností

prezídium 

predsedníctvo; riaditeľstvo, napr. policajného zboru

prezumpcia

 domnienka, predpoklad; pravdepodobnosť

priapický, priapský 

necudný, nehanebný; súvisiaci so stoporením penisu

priapizmus  

dlhodobé bolestivé stoporenie mužského pohlavného údu

vyvolané pohlavným vzrušením

prim 

prvý zo skupiny nástrojov, prvý hlas

príma

 prvotriedny, výborný, skvelý, veľmi kvalitný alebo chutný

prima 

prvý, základný tón stupnice; prvá trieda gymnázia

prima rate 

druh úrokovej miery, spravidla pre najlepších klientov

prima vista 

splatné na predloženie, zmenka splatná pri predložení; v 

hudbe: hrať z listu, bez prípravy

prima volta 

prvé zakončenie skladby pri opakovaní

primabalerína  

vedúca, sólová tanečnica v balete

primaciálny palác 

palác primasa katolíckej cirkvi

:

docs
docs -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Hazırlayan Stj Dr Onur Kargacı Sorumlu öğretim Üyesi
docs -> Personality disorder atau gangguan kepribadian definisi
docs -> Sizin fikrinizcə “liderlik” nədir?
docs -> Anafilaktik şok üzrə klinik protokol
docs -> IntroduccióN


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tireoidnie-gormoni-i-kdl.html

tireotoksicheskij-kriz--.html

tireotoksikoz--.html

tireotropnij-gormon---v.html

tiri-despre-o-rpire-2.html