1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 217

Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s r. o. Bratislava V roku 2006 Gustáv Brukker Jana Opatíková veľKÝ slovník cudzích slov vydal Robinson, s r. o., Bratislava, 2006 - səhifə 117

səhifə117/217
tarix29.04.2018
ölçüsü4.36 Mb.

podľa latinčiny vytvorený

latinka 

bežne používaná moderná kurzíva v oblasti latinského písma

latitúda

 šírka; odchýlka

latrán 

osada alebo mesto pri hrade alebo zámku, podhradie

-latria 

druhá časť zložených slov s významom uctievanie, zbožňovanie

latrína

 slangové označenie provizórneho, vykopaného záchoda v poľ-

ných podmienkach

laudánum, laudanon 

ópium

laudátor

 chválorečník, velebiteľ

lauf 

slangové označenie hlavne streľnej zbrane; v hudbe rýchly sled tónov

nasledujúcich v stupnici za sebou

Laugarício 

starorímsky názov Trenčína

laur 

sláva; vavrín

laureát

 v staroveku víťaz v závodoch alebo slávny básnik vyznamenaný

vavrínovým vencom; verejnou cenou vyznamenaný umelec alebo

vedec, prípadne kolektív

láva 

prirodzená žeravá roztavená hmota z kremičitanov, vylievajúca sa

zo sopiek na povrch

lavábl 

jemná látka z chemických vláken, prací hodváb

lavabo 

časť katolíckej omše po obetovaní; výklenok v múre katolíckych

kostolov na umývanie rúk; liturgické umývadlo

lavatórium 

umyváreň

laváž 

v medicíne výplach; umývanie

lavírovať

 kolísať, pohybovať sa medzi dvomi krajnými bodmi; prispôso-

bovať sa okolnostiam; vo výtvarnom umení rozmývať nanesenú

farbu

lavra 

väčší pravoslávny mužský kláštor

law and order 

zákon a poriadok

lawrencium 

syntetický rádioaktívny prvok, značka Lr

laxácia 

telesné ochabnutie

laxatívum 

liek alebo prostriedok proti hnačke

laxatívum 

preháňadlo, laxans

laxný

 nedbalý, ľahostajný, vlažný

layout 

kreslený návrh pre zalomenie tlačoviny

lazar 

chorý človek; mrzák; chudák, úbožiak; podľa biblického Lazara

lazaret

 stredne veľká vojenská nemocnica

lazarita 

príslušník kongregácie zameranej na misijnú a kazateľskú čin-

nosť


lazúr

 jasne modrá farba, blankyt; nerast azurit

lazúra 

tenká priehľadná vrstva dávajúca spodnej farebnej vrstve iné sfar-

benie a svietivosť; priehľadná slabo kryjúca náterová farba

lazurit

 modrý kubický minerál, polodrahokam

LDL

 tzv. zlý cholesterol

leasing, lízing 

prenájom

lecitín, lecithin 

fosfatid, nevyhnutná súčasť buniek najmä bunkových

membrán, obsiahnutá v mozgu, nervovom tkanive, mieche, sójo-

vých bôboch a pod.

lecitín, lecithin 

fosfatid, zlúčenina mastných kyselín s kyselinou glycero-

fosforečnou; nevyhnutná súčasť buniek najmä bunkových memb-

rán, obsiahnutá v mozgu, nervovom tkanive, mieche, sójových bô-

boch a pod.

Leda 

v starogréckej mytológii Diova milenka, Zeus sa k nej priblížil v po-

dobe labute

lefoška 

poľovnícka streľná zbraň so sklopnými hlavňami

léga 

ozdobný pruh látky

legácia

 vyslanectvo; posolstvo, najmä pápežské; územie alebo provincia

cirkevného štátu

legalita

, legálnosť, zákonnosť, zákonný stav;

legalizácia

 uzákonenie, zákonné schválenie; dodatočné uznanie; úradné

overenie podpisu

legasténia

 označenie všetkých drobných špecifických porúch učenia,

dyslexia


legát

 posol; vyslanec, najmä pápežský; odkaz

legato 

v hudbe vážne; v jazykovede viazané spájanie slov

lege artis 

podľa zákona, predpisu, zásady

legenda

 primitívny výklad vzniku prírodných javov; rozšírený nesprávny

názor na osobnú alebo spoločenskú činnosť; príbeh zo života svä-

tých; vymyslená príhoda

legendárny 

opradený legendami, neskutočný, bájny; slávny

légia 

v starovekom Ríme pešie vojsko; v novodobých dejinách dobrovoľ-

nícke vojsko, vojenská jednotka; v prenesenom zmysle zástup, dav;

rád, napr. Čestnej légie

légia, cudzinecká 

francúzska koloniálna námezdná armáda zložená väč-

šinou z cudzincov

legíny, leggins 

pružné priliehavé nohavice

legislatíva

 zákonodárstvo, zákonodárna činnosť

legisvakancia 

obdobie medzi okamihom platnosti a účinnosťou právnej

normy


legitimácia

 preukaz, preukážka; oprávnenie, zmocnenie

legitimita

 zákonnosť, zákonitosť; oprávnenosť

legizmus 

lipnutie na doslovnom znení textu zákona

legovanie

 pridávanie iného kovu do základného kovu na zlepšenie jeho

vlastností

leguán

 druh amerického jaštera žijúceho na stromoch

leiomyón 

nádor hladkého svalstva

leitmotív

 príznačný, vedúci motív skladby; vedúca, hlavná myšlienka

lek

 menová jednotka Albánska

lekáž 

únik; poškodenie vodotesnosti plavidla; unikanie kvapaliny zapríči-

nené netesnosťou obalu

lekcia

 časť učebnej látky, učebná hodina, prednáška; poučenie, napome-

nutie


lektor

 predčítavač, prednášajúci; odborný posudzovateľ literárnej alebo

vedeckej práce; vysokoškolský učiteľ praktických vedomostí, napr.

jazyka

lektúra 

čítanie

lékythos 

antická štíhla nádoba s úzkym hrdlom

lema, lemma

 v matematike veta dokázaná ako pomocná pri dokazovaní

inej vety; predpoklad; v jazykovede lexikálna jednotka so všetkými

tvarmi reprezentovaná základným tvarom; heslové slovo v slovníku

lempira

 základná menová jednotka v Hondurase

lemur

 poloopica s veľmi jemnou srsťou

lengyelská kultúra 

vyspelá poľnohospodárska kultúra z mladšieho neo-

litu až eneolitu, rozšírená na juhovýchode strednej Európy

lenienciá 

lieky pôsobiace utišujúco

leninizmus 

ideológia a prax Leninovho variantu diktatúry proletariátu

lenitívum  

mierne preháňadlo

léno 

pozemky alebo statky prepožičiavané za určitých podmienok do o-

sobnej alebo dedičnej držby

lenticela

 prieduchy v rastlinnej kôre umožňujúce výmenu vzduchu vo

vnútornej časti rastliny

lento 

v hudbe: zvoľna, pomaly

Leo 

vo zverokruhu: Lev

leonberger

leonberský pes

 mohutné žltohnedé psie plemeno

leone 

menová jednotka Sierry Leone

leopard

 veľká mačkovitá šelma žijúca pôvodne v Afrike a v Ázii, panter

lepido- 

prvá časť zložených slov s významom šupina, šupinatý

lepidopterológia

 náuka o motýľoch

lepok 

zmes bielkovín vyskytujúca sa v normálnej forme v pšenici, glutén

leporelo

 detská zábavná knižka v podobe rozkladacích obrázkov na kartó-

novom podklade

lepra

 malomocenstvo, infekčná choroba vyvolaná Hansenovým bacilom

lepróm 

zápalové ložisko pri lepre

leprosárium

 ústav, nemocnica alebo osada pre malomocných, chorých

na lepru


lept 

grafická technika tlače z hĺbky

leptocefália

 pretiahnutá a v čelovej kosti znížená lebka

leptóm

 lyková časť cievneho zväzku rastliny

leptomeningitída

 zápal mäkkých mozgových blán

leptón 

častica hmoty, na ktorú nepôsobí tzv. silná sila

leptón

 najľahšia elementárna častica v atóme podliehajúca slabej, prípad-

ne elektromagnetickej interakcii

leptosómny 

štíhly typ človeka, útly zjav, astenický, dolichomorfný

leptospiróza 

ochorenie zvierat vyvolané leptospirami, prenosné na člo-

veka


lesbizmus

 sexuálny záujem a styk medzi ženami, sapfizmus

lesto 

v hudbe: sviežo, ľahko

:

docs
docs -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Hazırlayan Stj Dr Onur Kargacı Sorumlu öğretim Üyesi
docs -> Personality disorder atau gangguan kepribadian definisi
docs -> Sizin fikrinizcə “liderlik” nədir?
docs -> Anafilaktik şok üzrə klinik protokol
docs -> IntroduccióN


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tirane--me-24-02-2004--.html

tirane-06--06--2010-6.html

tiraniya-grech--tyranis--.html

tirbilmzlr---mllf.html

tireoglobulin-tg--tg--.html