1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 217

Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s r. o. Bratislava V roku 2006 Gustáv Brukker Jana Opatíková veľKÝ slovník cudzích slov vydal Robinson, s r. o., Bratislava, 2006 - səhifə 90

səhifə90/217
tarix29.04.2018
ölçüsü4.36 Mb.

organizácie; odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systé-

mové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod.

infrazvuk 

zvuk pod 16 hertzov, ľudským uchom nepočuteľný

infražiarič 

infračervený žiarič

infula 

orientálna alebo liturgická pokrývka hlavy, mitra

infúzia

 vliatie, naliatie; vylúhovanie pri teplote od varu po štandardnú

teplotu; intravenózne podávaný fyziologický roztok

infúzum 

nálev; výťažok z liečivých rastlín

Ing. 

skratka akademického titulu inžinier, z francúzskeho slova ingénieur

ingeniózny

 vynaliezavý, dôvtipný, nadaný, šikovný

ingerencia 

vplyv, zásah, zasahovanie; okruh vplyvu; rozsah pôsobnosti

ingescia 

prehĺtanie, príjem potravy; prenos infekcie konzumáciou pot-

ravín alebo vody

ingot 

odliatok kovu v podobe ihlana alebo kužeľa; blok; kov stuhnutý v 

kokile


ingrediencia 

prísada, súčasť, diel

ingres 

prístup, vstup, právo vstupu

inguina 

trieslo, slabina, oblasť triesel, slabín

inhabilita

 nespôsobilosť sudcu, pretože nie je zaručená jeho nestrannosť

inhalácia 

vdychovanie jemne rozptýlených liečivých látok; vdychovanie

všeobecne

inhalátor 

inhalačný prístroj

inherencia

 vnútorná príslušnosť, súnáležitosť

inherentný 

obsiahnutý v niečom; lipnúci na niečom; utkvelý; vnútorne

spätý


inhibícia 

v medicíne spomalenie fyziologických procesov v organizme;

zabránenie, prekážka; utlmenie, útlm činnosti; úradný zákaz

inhibítor 

prísada spomaľujúca alebo zastavujúca reakciu

inhomogenita

 nehomogenita, rôznorodosť

inhumánny 

neľudský, bezohľadný, bezcitný

inch 

britsko-americká jednotka dĺžky, palec (2,54 cm), skratka in

iniciácia 

zahájenie chemickej reakcie; vyvolanie, podnet; uvedenie do

tajomstva, zasvätenie; u primitívnych národov obrad prijímania

chlapcov medzi dospelých mužov

iniciála, iniciálka 

veľké ozdobné písmeno na začiatku kapitoly a pod.,

v botanike bunka nestrácajúca delením schopnosť ďalšieho delenia

inicializácia 

vo výpočtovej technike nastavenie počiatočnej hodnoty dá-

tového objektu; operácie potrebné na uvedenie zariadenia do počia-

točného stavu pred zahájením procesu

iniciatíva  

podnet, popud, počiatočný krok; podnetnosť, podnikavosť

iniciátor 

ľahko sa rozpadajúca látka na radikály a tým vyvolávajúca ini-

ciáciu, u výbušnín prostriedok na vyvolanie výbuchu

injekcia 

vstreknutie liečebnej látky do tela; látka takto vstrekovaná; spev-

nenie pôdy alebo stavby vstrekovaním betónu a iných látok; vstre-

kovanie, vstrek; vtlačenie tekutého magmatu do trhlín v horninách

injekčný 

vstrekovací, týkajúci sa injekcie

injektor 

zariadenie na počiatočné urýchľovanie častíc pred ich prenik-

nutím do vákuovej komory hlavného urýchľovača

injikácia  

vstreknutie, vstrekovanie

injunkcia 

služobný príkaz, rozkaz; predpis

injuria 

urážka, ublíženie na cti, pohana

inkantácia

 zariekavanie, zažehnávanie

inkapsulácia

 opúzdrenie, vytvorenie tkaniva puzdra

inkarcerácia  

priškripnutie, napr. kýly; uväznenie

inkarnácia  

vtelenie, prevtelenie

inkaso 

vyberanie alebo príjem peňazí; likvidácia peňažnej pohľadávky

inkaustika 

maľba alebo rytie vo vosku

inklinácia 

náchylnosť k určitým chorobám; uhol medzi smerom siločiar

zemského magnetizmu a vodorovnou rovinou; sklon roviny obež-

nej dráhy planéty k rovine obežnej dráhy Zeme

inklinácia pôdy 

sklon pôdy

inklinovať 

tiahnuť k niečomu alebo niekomu, zaujímať sa o niečo alebo

niekoho; prejavovať náklonnosť, byť naklonený niečomu alebo

niekomu

inklusive 

vrátane, počítajúc do toho

inklúzia 

vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je pod-

množinou“; uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá

a anorganické kryštalické látky; cudzorodá hmota v hornine alebo

v neraste

inkognito 

zatajenie mena, pôvodu, totožnosti; krycie meno; tajne, nie

pod vlastným menom

inkoherencia

 nesúvislá, nezrozumiteľná reč ako prejav poruchy myslenia;

vo fyzike absencia pevných fázových vzťahov medzi kmitmi

inkolát 

štátna príslušnosť, občianstvo; v stredoveku šľachtické obyva-

teľské právo, obdoba dnešného štátneho občianstva, indigenát

inkomparabilný  

nezrovnateľný, neporovnateľný

inkompatibilita 

neschopnosť samčích pohlavných buniek oplodniť sami-

čiu pohlavnú bunku; nezlúčiteľnosť tkanív alebo orgánov; nezlúči-

teľnosť viacerých funkcií v jednej osobe; neznášanlivosť liekov

podávaných súčasne; neschopnosť technických zariadení vzájomne

komunikovať a spolupracovať

inkompatibilný 

nezlúčiteľný, neznášanlivý, napr. transplantovaný orgán

inkompetencia  

nepríslušnosť, nepovolanosť

inkonsekvencia  

nedôslednosť

inkontinencia

 neschopnosť udržať moč alebo stolicu

inkonveniencia  

nepríslušnosť, nevhodnosť; nepohodlie

inkonzekvencia 

vnútorný rozpor, nedôsledok, opak konzekvencie

inkonzistencia 

nesúdržnosť, nesúvislosť; nevytrvalosť, neudržateľnosť

inkorporácia

 včlenenenie, pričlenenie, začlenenie, prijatie za člena; zápis

pozemku do pozemkovej knihy

Inkovia 

panovnícky rod v Peruánskej ríši do počiatku 16. storočia

inkrécia 

odovzdávanie výlučkov (hormónov) žľazami s vnútornou sek-

réciou priamo do krvného obehu

inkrement

 prírastok

inkrét 

vnútorný sekrét; hormón vylučovaný priamo do krvi

inkriminácia

 obvinenie, výčitka

inkriminovaný 

obvinený, obžalovaný, dotknutý žalobou

inkrustácia 

ukladanie vápenných solí v tkanive; obalenie organickej látky

nerastom; vyzrážanie látok z roztoku, potiahnutie minerálnym ka-

meňom; ochranný povlak rastlín proti chorobám alebo škodcom

inkubácia 

čas, ktorý uplynie medzi naočkovaním mikróba do jeho roz-

množenia; doba vysedenia vtáčích vajec alebo umelého vyliahnutia

kurčiat; doba medzi prvým kontaktom s nákazou a prepuknutím

choroby, nevedomé dozrievanie nápadu alebo riešenia

inkubačný 

týkajúci sa inkubácie, napr. inkubačné štádium

inkubátor 

zariadenie na uchovávanie predčasne narodených detí, liaheň

inkunábula 

prvotlač; tlač spred roku 1500

inkvizícia 

vyšetrovací a súdny orgán stredovekej katolíckej cirkvi na po-

tieranie kacírstva; fanaticky prísne a kruté vyšetrovanie

inline 

kolieskové korčule s kolieskami v jednom rade

inokulácia

 očkovanie

inokulum 

očkovacia látka

inoperabilný  

nevhodný na chirurgický zákrok, opak operabilného

inovácia  

obnovenie, obnova, zdokonalenie

input 

vstup; faktor výroby meraný vstupnými nákladmi; zadanie; vstup

dát do počítača

insania  

šialenstvo

inscenácia, inscenovanie

 uvedenie hry v divadle, v televízii a pod.; zos-

novanie niečoho

insekt

 hmyz

insekticídy 

prostriedky na hubenie hmyzu

insektivora

 hmyzožravce

insektológ

 znalec hmyzu, odborník v insektológii

insektológia 

náuka o hmyze

inseminácia  

umelé oplodňovanie dobytka

inseminátor 

pracovník umelo oplodňujúci dobytok zmrazenými spermia-

mi

insenzibilita 

znížená alebo žiadna schopnosť organizmu reagovať na

podnety vonkajšieho alebo vnútorného prostredia

insert 

vložiť, vsunúť; príloha, náhrada

insígnie 

odznaky vyššej štátnej alebo vedeckej hodnosti (kráľovskej, rek-

torskej a pod..)

insinuovať

 ohovára; neprávom obviniť alebo podozrievať; nahovárať

niekomu niečo nepravdivé

insistovať 

trvať na niečom; naliehať, byť tvrdohlavý

insitný 

neškolený, laický, neodborný, naivný (napr. maliar)

:

docs
docs -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Hazırlayan Stj Dr Onur Kargacı Sorumlu öğretim Üyesi
docs -> Personality disorder atau gangguan kepribadian definisi
docs -> Sizin fikrinizcə “liderlik” nədir?
docs -> Anafilaktik şok üzrə klinik protokol
docs -> IntroduccióN


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tira-na-mama---a-1-con--.html

tirajdansonrayetidirm--.html

tiraklarn-siyahs----rsmi.html

tirane--me-09-03-2012---2.html

tirane--me-15-03-2012---4.html