1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 217

Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s r. o. Bratislava V roku 2006 Gustáv Brukker Jana Opatíková veľKÝ slovník cudzích slov vydal Robinson, s r. o., Bratislava, 2006 - səhifə 59

səhifə59/217
tarix29.04.2018
ölçüsü4.36 Mb.

skupiny prepojené kyslíkom; v starom Grécku látka vypĺňajúca

vesmírny priestor

éterický

 nehmotný, nadpozemský, jemný, vzdušný, veľmi prchavý

éterický olej

 prchavá látka z rastlín, silica

eternit

 krytina z azbestocementu

etický 

mravný, morálny

etika 

náuka o mravnosti, sústava mravných zásad; morálka, mravnosť

etiketa

 pravidlá spoločenského chovania; nálepka na fľašiach, značka

etín 

acetylén, bezfarebný plyn

etiolizácia 

bielenie, blednutie; nedostatočné sfarbenie rastlín spôsobené

nedostatkom svetla

etiológia

 náuka o príčinách javov, chorôb a pod.

etiopatogenéza

 súbor príčin a mechanizmov vedúcich ku vzniku choroby

etioplast 

plast vytvorený nedostatkom svetla

etnikum 

skupina ľudí, ktorých spája spoločný pôvod, zvláštne kultúrne

znaky, predovšetkým jazyk, tradície a mentalita; etnická skupina

etno-

 prvá časť zložených slov s významom národ, ľud

etnocentrizmus 

zveličovanie významu etnického hľadiska, spravidla

nadmerné preferovanie určitého etnika

etnogenéza 

proces formovania a vznikania etnických skupín až k náro-

dom


etnogeografia

 výskum zemepisného rozšírenia etnických skupín a náro-

dov


etnografia 

národopis, náuka o chovaní živočíchov a ľudí

etopédia

 náuka o výchove a vzdelávaní sociálne narušenej mládeže

étos

 mrav, mravný základ jednania

etuda 

cvičná hudobná skladba; krátky prozaický útvar na vopred danú

tému; krátky herecký výstup

etui 

puzdro, schránka

etuvovanie  

obaľovanie, opuzdrovanie, enkapsulácia

etyl 

jednomocný radikál odvodený od etánu

etylácia

 zavádzanie etylu do molekuly organickej zlúčeniny

etylalkohol

 etanol, najjednoduchší alkohol, lieh

etylén 

etén, najjednoduchší alkén

etylchlorid 

bezfarebné tekuté lokálne anestetikum, chlóretán

etylizmus

 chronická otrava alkoholom

etymológia

 náuka o pôvode slov, pôvod a vývoj slova

eu- 

prvá časť zložených slov s významom dobre, správne

eubiotika

 náuka o správnej životospráve

eubúlia  

rozvážnosť

eudaimonizmus 

názor považujúci za kritérium mravnosti úsilie o šťastie

eudermický 

dobre pôsobiaci na pleť

eudialit 

zásaditý kremičitan zinku, vápnika, sodíka a dvojmocného železa

s chlórom, nerast

eufemizmus

 zjemnenie hrubšieho výrazu

eufónia 

ľúbozvučnosť, náuka o správnej výslovnosti

eufória 

príjemná telesná a duševná pohoda, rozjarenosť

eugenika 

náuka o dedičnosti orientovaná na zlepšovanie dedičného zák-

ladu populácie

eucharistia

 sviatosť oltárna v katolíckej cirkvi, vďakyvzdanie

euchroit 

vodnatý a zásaditý arzeničnan meďnatý, nerast

eukalyptol

 olej s antiseptickými účinkami s gáfrovou vôňou

eukalyptus

 strom s listami obsahujúcimi aromatický olej používaný v me-

dicíne


euklas 

zásaditý kremičitan hliníka a berýlia, nerast

eukómia

 strom s kaučukovou látkou, pôvodom z Číny

euktetikum 

štruktúra vznikajúca pri súčasnom tuhnutí dvoch fáz

eulitorál 

pribrežná časť vodných nádrží medzi vysokým stavom hladiny

na jar a stavom v lete

eulógia 

požehnanie, dobrorečenie; zbožný dar; žehnaný chlieb

Eumenidy

 uzmierené bohyne pomsty

eunuch 

kastrát, muž bez pohlavných žliaz

eunuchoid

 človek s nedostatočnou činnosťou pohlavných žliaz

eupepsia  

správne trávenie

eupeptikum 

liek podporujúci trávenie, digestívum

eupnoe

 pravidelné dýchanie, opak dyspnoe

Eurázia 

spoločný názov pre Európu a Áziu ako zemepisný celok

eurázijský  

zahŕňajúci Európu a Áziu

eureflexia

 normálny stav reflexov

euro 

základná menová jednotka v krajinách Európskej únie

eurodoláre 

poskytované úvery a prijímané depozity v amerických do-

lároch spravidla európskymi bankami

eurokracia

 vláda zjednotenej Európy

eurokrat 

stúpenec Európskej únie, zjednotenej Európy

europocentrizmus 

presvedčenie, že Európa bola a je centrom svetovej

kultúry a myslenia, eurocentrizmus

europoidný 

majúci svetlú pokožku, mierne vlnité vlasy, výrazné telesné

ochlpenie aj fúzy

euroskeptik 

kto neverí v zjednotenie a funkčnosť zjednotenej Európy

eury- 

prvá časť zložených slov s významom rozsiahly, rozmanitý, široký

euryfág 

živočích živiaci sa živočíšnou aj rastlinnou potravou

eurytmia 

pravidelný pulz; súlad pohybov; harmónia; teória o zákoni-

tostiach rytmu v poézii

Eustachova trubica 

spojenie stredoušnej dutiny s hltanom

eutanázia 

usmrtenie nevyliečiteľne chorého zo súcitu a na jeho vlastnú

žiadosť


eutónia 

regulácia svalového napätia s cieľom dosiahnuť celkovú relaxá-

ciu


eutrofia 

zdravý stav výživy

eutrofizácia 

obohacovanie prostredia živinami, hnojením

eutrofný 

bohatý na živiny

eutýmia 

duševný pokoj, vyrovnanosť, pohoda

evakuácia 

vysťahovanie, vyprázdnenie; vyčerpanie plynu z uzavretého

priestoru; odsatie, vyprázdnenie, odvzdušnenie

evaluácia, evalvácia 

odhad ceny, stanovenie ceny, ocenenie

evanjelický 

protestantský, reformovaný, vzídený z reformácie; týkajúci

sa evanjélia

evanjelista 

jeden zo štyroch autorov evanjélií v Novom zákone

evanjélium 

radostná správa, zvesť; svedectvo o Kristovi alebo spisy o 

ňom


evanjelizácia 

hlásanie a šírenie evanjélia

evaporácia

 odparovanie, vyparovanie; výpary; premena kvapalného sku-

penstva na plynné

evaporimeter  

výparomer

evapotranspirácia 

výdaj vody v podobe vodnej pary z rastlín

evázia 

uniknutie, vyhnutie

evazívny  

vyhýbavý

evekcia 

jedna z porúch pohybu Mesiaca spôsobená zmenami v príťažli-

vosti Slnka

eventrácia  

vyrezanie orgánov z telesných dutín

eventualita 

možná okolnosť, možnosť

evergreen 

staršia, ale stále obľúbená skladba alebo pieseň

everzia  

v medicíne obrátenie, prevracanie

evidencia 

vedenie na zreteli, prehľad; istota, samozrejmosť poznania

evidentný 

zrejmý, samozrejmý, nepochybný

eviscerácia 

vyňatie z útrob lekárskym zákrokom

evokácia 

vyvolanie predstavy alebo spomienky; prevedenie právneho

prípadu priamo na vyššiu inštitúciu

evolúcia 

vývoj, rozvoj, napredovanie; nepretržitý vývoj od nižšieho

k vyššiemu

evolucionizmus 

názor jednostranne zdôrazňujúci spojitosť, nepretržitosť

vývoja


evolučná teória 

teória vypracovaná Charlesom Darwinom o vývojových

zmenách v prírode

evolúta rovinnej krivky 

v matematike množina stredov krivosti v bodoch

danej krivky

évora 

portugalský polotvrdý krájateľný syr

evorzia 

vymieľanie, vykrúženie; výmoľná erózia v riečnom koryte vytvo-

rená vírivým pohybom vody

ex abrupto 

bez prípravy, znenazdajky, náhle

ex aequo 

rovnakým dielom, rovnakou mierou

ex ante 

očakávané, zamýšľané

ex lege 

zo zákona, podľa zákona

ex lex 

mimo zákona

ex libris 

umelecky prevedená vlastnícka značka v knihe

ex officio, 

skrátene

 ex offo

 z úradnej moci, úradne

:

docs
docs -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Hazırlayan Stj Dr Onur Kargacı Sorumlu öğretim Üyesi
docs -> Personality disorder atau gangguan kepribadian definisi
docs -> Sizin fikrinizcə “liderlik” nədir?
docs -> Anafilaktik şok üzrə klinik protokol
docs -> IntroduccióN


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


tipulo--tiran----.html

tipuri-de-fisiere.html

tipurile-de-proiecte.html

tir---cumhuriyet.html

tir-brud--bagno--gid-.html