1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 39

/b/

PHONEME


*The letters ‘b’ and ‘bb’ are pronounced /b/ sound.

The letters ‘b’, ‘bb’ = The sound /b/

Letters

Sounds

-about     

/əˈbaʊt/

-above    

/əˈbʌv/

-absent   

/ˈæbsənt/

 

-bald      

/bɔːld/

/bɔld/

-ball        

/bɔːl/

/bɔl/

-balloon

/bəˈluːn/

/bəˈlun/

-barbecue

/ˈbɑːʳbɪkjuː/

/ˈbɑrbɪkyu/

-bath       

/bɑːθ/    /bæθ/

-birth      

/bɜːʳθ/

/bɜrθ/

-blind      

/blaɪnd/

-blood     

/blʌd/

-bowl       

/bəʊl/  /boʊl/

-broad     

/brɔːd/

/brɔd/

-busy        

/bɪzi/

-butcher 

/ˈbʊtʃəʳ/ /ˈbʊtʃər/

-kebab    

/kɪˈbæb/

/kəˈbɑb/

-rob        

/rɒb/

/rɑb/


NOTE:

ENGLISH =

STRESSED SYLLABLES

or

WORDS


/p/

PHONEME

*The letters ‘p’ and ‘pp’ are pronounced /p/ sound.

The letters ‘p’, ‘pp’ = The sound /p/


Letters

Sounds

-lip             

/lɪp/

-pain        

/peɪn/

-paint       

/peɪnt/

-palm       

/pɑːm/

/pɑm/

-panic      

/ˈpænɪk/

-paper      

/ˈpeɪpəʳ/

/ˈpeɪpər/

-park         

/pɑːʳk/

/pɑrk/

-pay          

/peɪ/

-perfume

/ˈpɜːʳfjuːm/

   

/ˈpɜrfyum/

   

-period   

/ˈpɪəriəd/ 

     

/ˈpɪriəd/

-pigeon   

/ˈpɪdʒɪn/

/ˈpɪdʒən/

-pilgrim  

/ˈpɪlgrɪm/

/ˈpɪlgrəm/

-pilot       

/ˈpaɪlət/

-pregnant 

/ˈpregnənt/

-pretty     

/ˈprɪti/

-repair      

/rɪˈpeəʳ/

/rɪˈpɛr/

-repeat     

/rɪˈpiːt/

/rɪˈpit/

-republic  

/rɪˈpʌblɪk/

-spring      

/sprɪŋ/

-stamp     

/stæmp/

-stopped  

/stɒpt/

/stɑpt/


/w/

PHONEME


*The letters ‘w’ and ‘wh’ are pronounced /w/ sound.

Kovmak

/kowmɑk/

Dövmek

/döwmek/

The letter ‘w’ = The sound /w/ = very short /ʊ/

Letters

Sounds

-always       

/ˈɔːlweɪz/

/ˈɔlweɪz/

-once           

/wʌns/

-one             

/wʌn/

-sweet            

/swiːt/

/swit/

-swim            

/swɪm/

-twin            

/twɪn/

-wait            

/weɪt/

-water         

/ˈwɔːtəʳ/

/ˈwɑdər/

-welcome      

/ˈwelkəm/ /ˈwɛlkəm/

-window        

/ˈwɪndəʊ/

/ˈwɪndoʊ/

-winter          

/ˈwɪntəʳ/

/ˈwɪntər/

-women        

/ˈwɪmɪn/

-wool            

/wʊl/


The letters ‘wh’ = The sound /w

h

/ = very short /h

ʊ

/


-whale  

/weɪl/

-what          

/wɒt/  

/wɑt/  

  /wʌt/  

-wheat     

/wiːt/

/wit/

-wheel     

/wiːl/

/wil/

-when         

/wen/

/wɛn/

-where        

/weəʳ/  /wɛr/ 

-whether    

/ˈweðəʳ/

/ˈwɛðər/

-which        

/wɪtʃ/

-while         

/waɪl/

-whisky       

/ˈwɪski/

-whisper    

/ˈwɪspəʳ/

-whistle      

/ˈwɪs

ə

l/

/ˈwɪsəl/

-white      

/waɪt/

-why        

/waɪ/


The letter ‘u’ = The sound /w/ = very short /ʊ/

-quality           

/ˈkwɒlɪti/

    

/ˈkwɑləti/

    

-quantity        

/ˈkwɒntɪti/ 

   

/ˈkwɑntəti/ 

 

-quarrel          

/ˈkwɒrəl/

     

/ˈkwɑrəl/

         

-quarter          

/ˈkwɔːʳtəʳ/

/ˈkwɔrtər/

-queen            

/kwiːn/

/kwin/

-quest             

/kwest/

-question        

/ˈkwestʃən/

/ˈkweʃtʃən/

-quick             

/kwɪk/

-quiet              

/ˈkwaɪət/

-quiz

/kwɪz/


Koğmak

/kow=vmak/

Vur

/wur/

Oğmak

/ow=vmak/

Davul

/dawul/

Öğmek

/öw=vmek/

Savur

/sawur/

Döğmek

/döw=vmek/

Sev

/sew/

Kavrul

/kaw=vrul/

Söv

/söw/

*

w

be, ta

w

la, sa

w

ur, ka

w

urma, ya

w

uz, ha

w

uz, sawun, ça

w

uş, a

w

uç, ka

w

un, ta

w

uk, sawrul, bra

w

o,

w

oleybol, ha

w

lu, ya

w

ru, a

w

unmak...

Labio-Velar Approximant


/w

h

/ = /

h

w/ = /

ʍ

/ = /h

u

/

Spelling Pronunciation

-whale

/w

h

eɪl/ /

ʍ

eɪl/

-what

/w

h

ɒt/ /

ʍ

ɒt/

-wheel

/w

h

iːl/ /

ʍ

iːl/

-when

/w

h

en/ /

ʍ

en/

-where

/w

h

eəʳ/ /

ʍ

eəʳ/

-whether

/ˈw

h

eðəʳ/ /ˈ

ʍ

eðəʳ/

-which

/w

h

ɪtʃ/ /

ʍ

ɪtʃ/

-while

/w

h

aɪl/ /

ʍ

aɪl/

-whisky

/ˈw

h

ɪski/ /ˈ

ʍ

ɪski/

-whisper

/ˈw

h

ɪspəʳ/ /ˈ

ʍ

ɪspəʳ/

-white

/w

h

aɪt/ /

ʍ

aɪt/

-who

/huː/ /hu/

-who’ll

/huːl/

-who’re

/ˈhuːəʳ/

-who’s

/huːz/

-who’ve

/huːv/

-whole

/həʊl/ /hoʊl/

-whom

/huːm/ /hum/

-whose

/huːz/ /huz/

-why

/w

h

aɪ/ /

ʍ

aɪ/

/m/

PHONEME

*

The letters ‘m’ and ‘mm’ are pronounced /m/ sound.

The letters ‘m’, ‘mm’ = The sound /

m

/


 

Letters

Sounds

-camel      

/ˈkæm

ə

l/

/ˈkæməl/

-camera      

/ˈkæmərə/

/ˈkæmrə/

-come         

/kʌm/

-dream        

/driːm/

/drim/

-family        

/ˈfæməli/

-film           

/fɪlm/

-magazine 

/ˈmægəziːn/ /ˈmægəzin/

-make   

/meɪk/

-man         

/mæn/

-map         

/mæp/

-meet          

/miːt/

/mit/

-mistake     

/mɪˈsteɪk/

/məˈsteɪk/

-normal     

/ˈnɔːʳm

ə

l/ /ˈnɔrməl/

-similar       

/ˈsɪmələʳ/

/ˈsɪmələr/

-swim          

/swɪm/


B

LABIO – DENTALS

/f/

PHONEME


*

The letters ‘f’ and ‘ff’ and ‘ph’ are pronounced /f/ sound.


The letters ‘f’, ‘ff’ = The sound /

f

/


Letters

Sounds

-beautiful 

/ˈbjuːtɪfəl/ /ˈbyutəfəl/

-breakfast

/ˈbrekfəst/ /ˈbrɛkfəst/

-coffee      

/ˈkɒfi/

/ˈkɑfi/

-cough      

/kɒf/

/kɔf/

-difficult    

/ˈdɪfɪkəlt/

-face           

/feɪs/

-famous   

/ˈfeɪməs/

-first       

/fɜːʳst/

/fɜrst/

-five           

/faɪv/

-football   

/ˈfʊtbɔːl/

/ˈfʊtbɔl/

-golf         

/gɒlf/

-if              

/ɪf/

-laugh       

/lɑːf/     /læf/

-left          

/left/

/lɛft/

-life          

/laɪf/

-self          

/self/

/sɛlf/

-wife         

/waɪf/


The letters ‘ph’ = The sound /

f

/


-dolphin

/ˈdɒlfɪn/

/ˈdɑlfən/

-nephew     

/ˈnefjuː/   /ˈnɛvyu/

-pharmacy  

/ˈfɑːʳməsi/

/ˈfɑrməsi/

-phobia       

/ˈfəʊbiə/  

/ˈfoʊbiə/  

-phone        

/fəʊn/    

/foʊn/    

-phonetic     

/fəˈnetɪk/

/fəˈnɛdɪk/

-photo         

/ˈfəʊtəʊ/  

/ˈfoʊdoʊ/  

-physics       

/ˈfɪzɪks/

/v/

PHONEME


*The letter ‘v’ is pronounced /v/ sound.


The letter ‘v’ = The sound /v/


Letters

Sounds

-have        

/hæv/

-move      

/muːv/

/muv/

-negative  

/ˈnegətɪv/

/ˈnɛgətɪv/

-never      

/ˈnevəʳ/

/ˈnɛvər/

-river        

/ˈrɪvəʳ/

-service     

/ˈsɜːʳvɪs/

/ˈsɜrvəs/

-seven      

/ˈsevn/

/ˈsɛvən/

-shave     

/ʃeɪv/

-survival  

/səˈvaɪvl/ /sərˈvaɪvəl/

-vet          

/vet/

/vɛt/

-villa         

/ˈvɪlə/

-visit          

/ˈvɪzɪt/

-visual     

/ˈvɪʒuəl/

-volume    

/ˈvɒljuːm/

/ˈvɑlyəm/

-vowel      

/ˈvaʊəl/

-voyage   

/ˈvɔɪɪdʒ/

NOTE:

COMPOUND WORDSC

DENTALS

/ð/

PHONEME


* The letters ‘th’ in function words

(grammatical) are pronounced

/ð/ sound.

The sound ‘d’ with a breath the sound ‘h’

.

(d+h = dh)


APPOXIMATE ISTANBUL TURKISH

:

Methetmek

/meðetmek/

The letters ‘th’ = The sound /

ð

/ = /d

h

/


Letters

Sounds

-although   

/ˈɔːlðəʊ/

   

/ˈɔld

h

oʊ/

   

-bother       

/ˈbɒðəʳ/

  

/ˈbɑd

h

ər/

  

-breathe    

/briːð/

/brid

h

/

-brother     

/ˈbrʌðəʳ/

/ˈbrʌd

h

ər/

-father       

/ˈfɑːðəʳ/ /ˈfɑd

h

ər/

-feather      

/ˈfeðəʳ/

/ˈfed

h

ər/

-further   

/fɜːʳðəʳ/

/fɜrd

h

ər/

-gather   

/ˈgæðəʳ/

/ˈgæd

h

ər/

-mother     

/ˈmʌðəʳ/

/ˈmʌd

h

ər/

-northern  

/ˈnɔːðəʳn/ /ˈnɔd

h

ərn/

-other         

/ˈʌðəʳ/

/ˈʌd

h

ər/

-southern

/ˈsʌðəʳn/ /ˈsʌd

h

ərn/

-than             

/ðæn/

/d

h

æn/

-that             

/ðæt/

/d

h

æt/

-the               

/ðə/

/d

h

ə/

-their            

/ðeəʳ/

/d

h

ɛr/

-them           

/ðem/

    

/d

h

ɛm/

    

-there         

/ðeəʳ/

/d

h

ɛr/

-these           

/ðiːz/

/d

h

iz/

-they           

/ðeɪ/

/d

h

eɪ/

-this              

/ðɪs/

/d

h

ɪs/

-those           

/ðəʊz/

   

/d

h

oʊz/

   

-together   

/təˈgeðəʳ/

/təˈgɛd

h

ər/

-with           

/wɪð/

/wɪd

h

/

/θ/

PHONEME

*The letters ‘th’ in content words (verbs, nouns, adjectives and adverbs) are pronounced /θ/ sound. The sound ‘t’ with a breath ‘h’. (t + h = th)


APPOXIMATE ISTANBUL TURKISH

:

Fethiye

/feθije/

Fethetmek

/feθetmek/


The letters ‘th’ = The sound /θ/ = /t

h

/


Verbs


-thank          

/θæŋk/

/t

h

æŋk/

-think          

/θɪŋk/

/t

h

ɪŋk/

-thought     

/θɔːt/

/t

h

ɔt/

-threw         

/θruː/

/t

h

ru/

-thrill            

/θrɪl/

/t

h

rɪl/

-throw         

/θrəʊ/

    

/t

h

roʊ/

    

-thump        

/θʌmp/

/t

h

ʌmp/

 

 

Nouns


-author        

/ˈɔːθəʳ/

/ˈɔt

h

ər/

-breath        

/breθ/

/brɛt

h

/

-death            

/deθ/

/dɛt

h

/

-depth           

/depθ/

/dɛpt

h

/

-diphthong 

/ˈdɪfθɒŋ/

/ˈdɪft

h

ɒŋ/

-faith              

/feɪθ/

/feɪt

h

/

-health           

/helθ/

/hɛlt

h

/

-length           

/leŋθ/

/lɛŋt

h

/

-math             

/mæθ/

/mæt

h

/

-month        

/mʌnθ/

/mʌnt

h

/

-mouth        

/maʊθ/

/maʊt

h

/

-north           

/nɔːʳθ/

/nɔrt

h

/

-south           

/saʊθ/

    

/saʊt

h

/

    

-strength      

/streŋθ/ /strɛŋt

h

/

-teeth          

/tiːθ/

/tit

h

/

-theatre      

/ˈθɪətəʳ/

/ˈt

h

ɪətər/

-theme       

/θiːm/

/t

h

im/

-theory       

/ˈθɪəri/

/ˈt

h

iəri/

-thesis      

/ˈθiːsɪz/

   

/ˈt

h

isɪz/

   

-thief        

/θiːf/

/t

h

if/

-thing       

/θɪŋ/

/t

h

ɪŋ/

-third        

/θɜːʳd/

/t

h

ɜrd/

-thousand   

/ˈθaʊzənd/

/ˈt

h

aʊzənd/

-thread         

/θred/

/t

h

rɛd/

-threat        

/θret/

/t

h

rɛt/

-three         

/θriː/

/t

h

ri/

-throat        

/θrəʊt/

   

/t

h

roʊt/

   

-thumb         

/θʌm/

/t

h

ʌm/

-thunder     

/ˈθʌndəʳ/

/ˈt

h

ʌndər/

-thursday    

/ˈθɜːʳzdi/

/ˈt

h

ɜrzdeɪ/

-tooth          

/tuːθ/

/t

h

uθ/

-triphthong

/ˈtrɪfθɒŋ/

/ˈtrɪft

h

ɒŋ/

-worth           

/wɜːʳθ/ /wɜrt

h

/

-zenith        

/ˈzenɪθ/

/ˈzɛnɪt

h

/


Adjectives


-thick              

/θɪk/

/t

h

ɪk/

-thin                

/θɪn/

/t

h

ɪn/

-thirsty            

/ˈθɜːʳsti/

/ˈt

h

ɜrsti/


 

Adverbs


-both               

/bəʊθ/ 

/boʊt

h

-thorough       

/ˈθʌrə/ 

/ˈt

h

ʌroʊ/ 

-through          

/θruː/

/t

h

ru/

NOTE:

IRREGULAR (PHONETICALLY) VERBS
D

ALVEOLARS


/d/

PHONEME


*The letters ‘d’ and ‘dd’ are pronounced /d/ sound.

 

The letters ‘d’, ‘dd’ = The sound /

d

/


Letters

Sounds

-adapt   

/əˈdæpt/

-add        

/æd/

-address 

/əˈdres/    /ˈædrɛs/

-beard  

/bɪəʳd/    /bɪrd/

-bird       

/bɜːʳd/     /bɜrd/

-body      

/ˈbɒdi/    /ˈbɑdi/

-dad        

/dæd/

-day      

/deɪ/

-derby     

/ˈdɑːʳbi/    /ˈdɜrbi/

-dish     

/dɪʃ/

-dog       

/dɒg/

-editor  

/ˈedɪtəʳ/

/ˈedɪdər/

-food    

/fuːd/

/fud/

-kid         

/kɪd/

-lady       

/ˈleɪdi/

/t/

PHONEME


*

The letters ‘t’ and ‘tt’ are pronounced /t/ sound.


The letters ‘t’, ‘tt’ = The sound /t/


Letters

Sounds

-artist           

/ˈɑːʳtɪst/   /ˈɑrdəst/

-better      

/ˈbetəʳ/ /ˈbɛdər/

-bottle          

/ˈbɒtl/    /ˈbɑdl/

-but              

/bʌt/

-carrot      

/ˈkærət/

-cartoon    

/ˈkɑːʳtuːn/ /ˈkɑrtun/

-cat               

/kæt/

-cutting        

/ˈkʌtɪŋ/

-don't           

/dəʊnt/  /doʊnt/

-interest   

/ˈɪntrɪst/ /ˈɪntrəst/   /ˈɪntrest/  

-matter     

/ˈmætəʳ/

/ˈmædər/

-planet      

/ˈplænɪt/   /ˈplænət/

-plant     

/plɑːnt/   /plænt/

-plate       

/pleɪt/

-present    

/ˈprezənt/

/ˈprɛzənt/

-pretty           

/ˈprɪti/

-table           

/ˈteɪbl/

/ˈteɪbəl/

-taxi              

/ˈtæksi/

-tell               

/tel/

/tɛl/

-test             

/test/ /tɛst/

-that             

/ðæt/

-train            

/treɪn/

-true         

/truː/

/tru/

-turn        

/tɜːʳn/

/tɜrn/

-won't            

/wəʊnt/   /woʊnt/

/s/

PHONEME


*The letter ‘s’, ‘ci’, and ‘ce’ are pronounced /s/ sound.

The letters ‘s’, ‘ci’, ‘ce’ = The sound /s/

Letters

Sounds

-ask           

/ɑːsk/

/æsk/

-bus        

/bʌs/

-class        

/klɑːs/ /klæs/

-desk        

/desk/

/dɛsk/

-east       

/iːst/

/ist/

-horse          

/hɔːʳs/

              

/hɔrs/

     

-hospital 

/ˈhɒspɪtl/

/ˈhɑspɪdl/

-kiss          

/kɪs/

-nurse       

/nɜːʳs/

/nɜrs/

-see          

/siː/ /si/

-sell           

/sel/

/sɛl/

-sister        

/ˈsɪstəʳ/

-speak    

/spiːk/

/spik/

-swim        

/swɪm/

x   /eks/

-relax      

/rɪˈlæks/

-six          

/sɪks/

-taxi        

/ˈtæksi/

-text        

/tekst/

/tɛkst/

 

  

ce-

-celebrate     

/ˈselɪbreɪt/

/ˈsɛləbreɪt/

-centre         

/ˈsentəʳ/

/ˈsɛndər/

-certain        

/ˈsɜːʳtn/

/ˈsɜrdn/

-certificate (noun)  

/səˈtɪfɪkət/   /sərˈtɪfɪkət/  

-certificate (verb)  

/səˈtɪfɪkeɪt/

/sərˈtɪfɪkeɪt/


ci-

-cigarette 

/ˌsɪgəˈret/ /ˈsɪgərɛt/

-cinema    

/ˈsɪnɪmə/ /ˈsɪnəmə/  

-circle       

/ˈsɜːʳkl/ /ˈsɜrkl/

-circus       

/ˈsɜːʳkəs/

/ˈsɜrkəs/

-cite          

/saɪt/

-citizen      

/ˈsɪtɪzn/  /ˈsɪdəzən/

-city           

/ˈsɪti/

-civil          

/ˈsɪvəl/

AMERICAN VOWEL PHONEMESThe letter ‘c’ between two vowels is pronounced /s/ sound

The letters ‘ce’ = The sound /s/

Letters

Sounds

-advice   

/ədˈvaɪs/

-brace  

/breɪs/

-dance  

/dɑːns/ /dæns/

-device  

/dɪˈvaɪs/

-excite   

/ɪkˈsaɪt/

-face       

/feɪs/

-ice         

/aɪs/

-innocent

/ˈɪnəsənt/

-menace 

/ˈmenɪs/

/ˈmɛnəs/

-mice      

/maɪs/

-nice       

/naɪs/

-niece   

/niːs/

/nis/

-pace    

/peɪs/

-piece   

/piːs/

/pis/

-place     

/pleɪs/

-precise 

/prɪˈsaɪs/

-price    

/praɪs/

-race      

/reɪs/

-rice        

/raɪs/

-sacrifice

/ˈsækrɪfaɪs/ /ˈsækrəfaɪs/

-service

/ˈsɜːʳvɪs/

/ˈsɜrvəs/

-slice    

/slaɪs/

-suffice   

/səˈfaɪs/

-trace     

/treɪs/

-twice   

/twaɪs/

-vice      

/vaɪs/

-voice     

/vɔɪs/

/

z/

PHONEME

*The letter ‘z’ is pronounced /z/ sound.


The letter ‘z’ = The sound /z/


Spelling Pronunciation

-crazy    

/ˈkreɪzi/

-doze     

/dəʊz/

  

/doʊz/

-lazy    

/ˈleɪzi/

-memorize 

/ˈmeməraɪz/ /ˈmɛməraɪz/

-ozone   

/ˈəʊzəʊn/

  

/ˈoʊzoʊn/

 

-puzzle  

/ˈpʌzl/

-realize  

/ˈrɪəlaɪz/

-size      

/saɪz/

-zeal      

/ziːl/

/zil/

-zebra   

/ˈziːbrə/

 

/ˈzɛbrə/

 

-zenith   

/ˈzenɪθ/

/ˈzɛnəθ/

-zero     

/ˈzɪərəʊ/

/ˈziroʊ/

-zone     

/zəʊn/

  

/zoʊn/

  

-zoo      

/zuː/

/zu/

The letter ‘s’ between two vowels is pronounced /z/ sound


The letters ‘se’ = The sound /z/


Spelling

Pronunciation

-advise

/əd

ˈ

vaɪz/

-amuse     

/əˈmjuːz/

/əˈmyuz/

-because

/bɪ

ˈ

kɒz/ /bɪ

ˈ

kəz/

-blouse     

/blaʊz/   /blaʊs/

-choose  

/tʃuːz/ /tʃuz/

-chose    

/tʃəʊz/ /tʃoʊz/

-close     

/kləʊz/

/kloʊz/

-criticize   

/ˈkrɪtɪsaɪz/

/ˈkrɪtəsaɪz/

-desert

/

ˈ

dezəʳt/

/

ˈ

d

ɛ

zərt/

-design  

/dɪˈzaɪn/

-devise     

/dɪˈvaɪz/

-disease

/dɪ

ˈ

zi

ː

z/

/dɪ

ˈ

ziz/

-ease        

/iːz/ /iz/

-excuse (noun)   

/ɪk'skjuːs/  /ɪk'skyus/

-excuse (verb)

/ɪk'skjuːz/ /ɪk'skyuz/

-exercise  

/ˈeksəʳsaɪz/

/ˈɛksərsaɪz/

-lose       

/luːz/

/luz/

-nose

/nəʊz/

/noʊz/

-please

/pli

ː

z/ /pliz/

-possess    

/pə'zes/

/pə'zɛs/

-praise     

/preɪz/

-propose  

/prə'pəʊz/ /prə'poʊz/

-raise

/reɪz/

-refuse     

/rɪ'fjuːz/ /rɪ'fyuz/

-resemble

/rɪ'zembl/ /rɪ'zɛmbəl/

-reserve   

/rɪ'zɜːʳv/

/rɪ'zɜrv/

-resident  

/'rezɪdənt/ /'rɛzədənt/

-resign   

/rɪ'zaɪn/

-resist     

/rɪ'zɪst/

-resort    

/rɪ'zɔːʳt/

/rɪ'zɔrt/

-result    

/rɪ'zʌlt/

-resume   

/rɪ'zjuːm/

/rɪ'zum/

-rise

/raɪz/

-surprise 

/sə'praɪz/

/sər'praɪz/

-visit

/

'

vɪzɪt/

/

'

vɪz

ə

t/

-wise

/waɪz/

 

EXCEPTIONS


-base          

/beɪs/

-case          

/keɪs/

-chase        

/tʃeɪs/

-house        

/haʊs/

-mouse       

/maʊs/

-release      

/rɪ'liːs/

/rɪ'lis/

/n/

PHONEME


*The letters ‘n’ and ‘nn’ are pronounced /n/ sound.


The letters ‘n’, ‘nn’ = The sound /

n

/


Letters Sounds

-animal

            /'ænɪməl/ /'ænəməl/

-answer         

/'ɑːnsəʳ/ /'ænsər/   

-any                

/'eni/

/'ɛni/

-banana          

/bə'nɑːnə/   /bə'nænə/

-born            

/bɔːʳn/

/bɔrn/

-clean              

/kliːn/

/klin/

-dance            

/dɑːns/

/dæns/

-name          

/neɪm/

-near               

/nɪəʳ/

/nɪr/

-need            

/niːd/

/nid/

-neighbour   

/'neɪbəʳ/

-next           

/nekst/

/nɛkst/

-nurse             

/nɜːʳs/

/nɜrs/

-run                

/rʌn/


SONORANTS

/l/

PHONEME


*The letters ‘l’and ‘ll’ are pronounced /l/ sound.


The letters ‘l’, ‘ll’ = The sound /

l

/


Letters Sounds

-album    

/'ælbəm/

-apple      

/'æp

ə

l/

/'æpəl/

-black      

/blæk/

-English     

/'ɪŋglɪʃ/

-large      

/lɑːʳdʒ/ /lɑrdʒ/

-like         

/laɪk/

-listen        

/'lɪs

ə

n/

-look         

/lʊk/

-love          

/lʌv/

-milk         

/mɪlk/

-mobile   

/'məʊbaɪl/

/'moʊbil/

/'moʊbəl/

-pencil       

/'pens

ə

l/ /'pɛnsəl/

-people     

/'piːp

ə

l/ /'pipəl/

-play          

/pleɪ/

-small        

/smɔːl/ /smɔl//r/

PHONEME

*The letters ‘r’ and ‘rr’ are pronounced /r/ sound.


*We use the /r/ sound before ‘a vowel’ or ‘y’ in British English, but we don’t use the /r/ sound before a consonant or at the end of a word.


*We always pronounce the /r/ sound in American English.


The letters ‘r’, ‘rr’ = The sound /r/


Spelling

Pronunciation

-arrive       

/ə'raɪv/

-brain        

/breɪn/

-carry        

/'kæri/

-country    

/'kʌntri/

-crazy      

/'kreɪzi/

-horror     

/'hɒrəʳ/

/'hɑrər/

-hurry      

/'hʌri/ /'hɜri/  

-memory  

/'meməri/

/'mɛməri/

-rain          

/reɪn/

-read        

/riːd/ /rid/

-rich          

/rɪtʃ/

-ride        

/raɪd/

-rule          

/ruːl/ /rul/

-sorry        

/'sɒri/ /'sɑri/

-street       

/striːt/ /strit/

E

ALVEO – PALATALS

/

dʒ/

PHONEME

*The letters ‘g(e)’ are pronounced /dʒ/ sound.


The letters ‘ge’, ‘dge’ = The sound /

/


Spelling

Pronunciation

-age             

/eɪdʒ/

-arrange      

/ə'reɪndʒ/

-bridge        

/brɪdʒ/

-cottage     

/'kɒtɪdʒ/

/'kɑtɪdʒ/

-courage     

/'kʌrɪdʒ/

/'kɜrɪdʒ/

-energy       

/'enəʳdʒi/ /'ɛnərdʒi/

-engine        

/'endʒɪn/

/'ɛndʒən/

-general        

/'dʒen

ə

rəl/ /'dʒɛn

ə

rəl/

-generous     

/'dʒenərəs/ /'dʒɛnərəs/

-genius       

/'dʒiːniəs/

/'dʒiniəs/

-gentle          

/'dʒentl/

/'dʒɛndl/

-gerund        

/'dʒerənd/

/'dʒɛrənd/

-gesture       

/'dʒestʃəʳ/

/'dʒɛstʃər/

-judge        

/dʒʌdʒ/

-language   

/'læŋgwɪdʒ/

-strange      

/streɪndʒ/


The letter ‘j’ = The sound /

/


Spelling

Pronunciation

-jacket           

/'dʒækɪt/ /'dʒækət/

-jam                

/dʒæm/

-jazz              

/dʒæz/

-jealous      

/'dʒeləs/ /'dʒɛləs/

-jet              

/dʒet/

/dʒɛt/

-job             

/dʒɒb/

/dʒɑb/

-jog              

/dʒɒg/

/dʒɑg/

-joke             

/dʒəʊk/

  

/dʒoʊk/

  

-journey       

/'dʒɜːʳni/

/'dʒɜrni/

-joy             

/dʒɔɪ/

-judo         

/'dʒuːdəʊ/

 

/'dʒudoʊ/

 

-jug            

/dʒʌg/

-juice          

/dʒuːs/

/dʒus/

-jump         

/dʒʌmp/

-jungle        

/'dʒʌŋgl/

-junior        

/'dʒuːniəʳ/

/'dʒuniər/

-jury           

/'dʒʊəri/

   

/'dʒʊri/

-just            

/dʒʌst/

-justice       

/'dʒʌstɪs/   /'dʒʌstəs/

-object       

/'ɒbdʒɪkt/   /'ɑbdʒɪkt/ /'ɑbdʒɛkt/

-subject     

/'sʌbdʒɪkt/

/'sʌbdʒɛkt/ 


/tʃ/

PHONEME

*The letters ‘ch’ and ‘tch’ are pronounced /tʃ/ sound.


The letters ‘ch’ = The sound /

/


Spelling

Pronunciation

-beach          

/biːtʃ/ /bitʃ/

-butcher       

/ˈbʊtʃəʳ/

-chair             

/tʃeəʳ/

/tʃɛr/

-chalk           

/tʃɔːk/

/tʃɔk/

-chance        

/tʃæns/

-change       

/tʃeɪndʒ/

-channel      

/ˈtʃænl/

-charity        

/ˈtʃærɪti/

/ˈtʃærəti/

-chat            

/tʃæt/

-cheap        

/tʃiːp/

/tʃip/

-cheat          

/tʃiːt/

/tʃit/

-check         

/tʃek/

/tʃɛk/

-cheese       

/tʃiːz/

/tʃiz/

-cherry          

/ˈtʃeri/

/ˈtʃɛri/

-chest           

/tʃest/

/tʃɛst/

-chew            

/tʃuː/

/tʃu/

-chicken      

/ˈtʃɪkɪn/ /ˈtʃɪkən/

-child              

/tʃaɪld/

-chips              

/tʃɪps/

-church        

/tʃɜːʳtʃ/ /tʃɜrtʃ/

-French          

/frentʃ/

/frɛntʃ/

-kitchen         

/ˈkɪtʃɪn/

/ˈkɪtʃən/

-lunch            

/lʌntʃ/

-match           

/mætʃ/

-much           

/mʌtʃ/

-peach          

/piːtʃ/

/pitʃ/

-rich              

/rɪtʃ/

-search          

/sɜːʳtʃ/

/sɜrtʃ/

-teacher         

/ˈtiːtʃəʳ/

/ˈtitʃər/

The letters ‘(t)ure’ = The sound /

/


-capture         

/ˈkæptʃəʳ/

-departure     

/dɪˈpɑːʳtʃəʳ/ /dɪˈpɑrtʃər/

-feature          

/ˈfiːtʃəʳ/

/ˈfitʃər/

-future            

/ˈfjuːtʃəʳ/ /ˈfyutʃər/

-mature          

/məˈtʃʊəʳ/   /məˈtʃʊr/

-nature           

/ˈneɪtʃəʳ/

-picture          

/ˈpɪktʃəʳ/

-temperature 

/ˈtemprɪtʃəʳ/  /ˈtɛmprətʃər/

 

EXCEPTIONS


-actual             

/ˈæktʃuəl/

-factual           

/ˈfæktʃuəl/

-question        

/ˈkwestʃən/

/ˈkwɛʃtʃən/

-suggestion    

/səˈdʒestʃən/

/səgˈdʒɛstʃən/


NOTE:


/ʒ/

PHONEME


*The letters ‘i(s)ion’ and ‘a(s)ion’ are pronounced /ʒ/ sound.


The letters ‘a(s)ion’, ‘i(s)ion’ = The sound /

ʒ

/


Spelling

Pronunciation

-collision            

/kəˈlɪʒ

ə

n/

-decision            

/dɪˈsɪʒ

ə

n/

-invasion            

/ɪnˈveɪʒ

ə

n/

-occasion           

/əˈkeɪʒ

ə

n/

-persuasion  

/pəˈsweɪʒ

ə

n/

/pərˈsweɪʒ

ə

n/

-revision     

/rıˈvıʒ

ə

n/

-vision                

/ˈvɪʒ

ə

n/


The letters ‘a(s)ure’, ‘i(s)ure’ = The sound /

ʒ

/


Letters Sounds

-leisure     

/ˈleʒəʳ/ /ˈlɛʒər/

-measure  

/ˈmeʒəʳ/ /ˈmɛʒər/

-pleasure  

/ˈpleʒəʳ/ /ˈplɛʒər/

-treasure   

/ˈtreʒəʳ/ /ˈtrɛʒər/

/ʃ/

PHONEME


*

The letters ‘sh’ are pronounced /ʃ/ sound.


The letters ‘sh’ = The sound /ʃ/

Spelling

Pronunciation

-British          

/ˈbrɪtɪʃ/

-brush       

/brʌʃ/

-cash          

/kæʃ/

-dish          

/dɪʃ/

-finish         

/ˈfɪnɪʃ/

-fish            

/fɪʃ/

-flash         

/flæʃ/

-fresh            

/freʃ/

/frɛʃ/

-furnish         

/ˈfɜːʳnɪʃ/

/ˈfɜrnɪʃ/

-shake           

/ʃeɪk/

-sheep           

/ʃiːp/ /ʃip/

-shelve          

/ʃelv/

/ʃɛlv/

-shift            

/ʃɪft/

-shine           

/ʃaɪn/

-shock       

/ʃɒk/ /ʃɑk/

-shoot        

/ʃuːt/ /ʃut/

-shop         

/ʃɒp/

/ʃɑp/

-short         

/ʃɔːʳt/

/ʃɔrt/

-shout        

/ʃaʊt/

-show         

/ʃəʊ/

/ʃoʊ/

-shy            

/ʃaɪ/

-sugar        

/ˈʃʊgəʳ/

-vanish       

/ˈvænɪʃ/

-wash         

/wɒʃ/

/wɑʃ/

-wish          

/wɪʃ/


The letters ‘(t)ion’ = The sound /ʃ/


Spelling

Pronunciation

-addition         

/əˈdɪʃ

ə

n/

/əˈdɪʃən/

-attention        

/əˈtenʃ

ə

n/

/əˈtɛnʃən/

-celebration 

/ˌselɪˈbreɪʃ

ə

n/

/ˌsɛləˈbreɪʃən/

-consumption 

/kənˈsʌmpʃ

ə

n/

/kənˈsʌmpʃən/

-conversation  

/ˌkɒnvəˈseɪʃ

ə

n/

/ˌkɑnvərˈseɪʃən/

-decoration  

/ˌdekəˈreɪʃ

ə

n/ /ˌdɛkəˈreɪʃən/

-dictation     

/dɪkˈteɪʃ

ə

n/

/dɪkˈteɪʃən/

-dictionary    

/ˈdɪkʃən

ə

ri/  /ˈdɪkʃəneri/

-direction     

/dɪˈrekʃ

ə

n/ /daɪˈrɛkʃən/

-education   

/ˌedjʊˈkeɪʃ

ə

n/

/ˌɛdʒəˈkeɪʃən/

-emotion      

/ɪˈməʊʃ

ə

n/

/ɪˈmoʊʃən/

-exception      

/ɪkˈsepʃ

ə

n/

/ɪkˈsɛpʃ

ə

n/

-generation  

/ˌdʒenəˈreɪʃ

ə

n/ /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/

-imagination

/ɪˌmædʒɪˈneɪʃ

ə

n/

/ɪˌmædʒəˈneɪʃən/

-information  

/ˌɪnfəˈmeɪʃ

ə

n/

/ˌɪnfərˈmeɪʃən/

-invention      

/ɪnˈveɛnʃ

ə

n/

/ɪnˈvɛnʃən/

-invitation       

/ˌɪnvɪˈteɪʃ

ə

n/

/ˌɪnvəˈteɪʃən/

-nation         

/ˈneɪʃ

ə

n/

/ˈneɪʃən/

-objection    

/əbˈdʒekʃ

ə

n/

/əbˈdʒɛkʃən/

-pollution     

/pəˈluːʃ

ə

n/

/pəˈluʃən/

-population  

/ˌpɒpjʊˈleɪʃ

ə

n/ /ˌpɑpyəˈleɪʃən/

-position      

/pəˈzɪʃ

ə

n/ /pəˈzɪʃən/

-promotion  

/prəˈməʊʃ

ə

n/

/prəˈmoʊʃən/

-reaction      

/riˈækʃ

ə

n/

/riˈækʃən/

-reception    

/rɪˈsepʃ

ə

n/

/rɪˈsɛpʃən/

-reduction    

/rɪˈdʌkʃ

ə

n/

/rɪˈdʌkʃən/

-relation       

/rɪˈleɪʃ

ə

n/

/rɪˈleɪʃən/

 

 


The letters ‘(ss)ion’ = The sound /ʃ/


Spelling

Pronunciation

-admission         

/ədˈmɪʃ

ə

n/ /ədˈmɪʃən/

-comprehension 

/ˌkɒmprɪˈhenʃ

ə

n/ /ˌkɑmprɪˈhɛnʃən/

-discussion         

/dɪˈskʌʃ

ə

n/

/dɪˈskʌʃən/

-expression        

/ɪkˈspreʃ

ə

n/

/ɪkˈsprɛʃən/

-mission             

/ˈmɪʃ

ə

n/ /ˈmɪʃən/

-obsession         

/əbˈseʃ

ə

n/ /əbˈsɛʃən/

-permission       

/pəˈmɪʃ

ə

n/ /pərˈmɪʃən/

-session             

/ˈseʃ

ə

n/

/ˈsɛʃən/

PLACES OF ARTICULATION


F

RE-TROFLEX

FINAL or

MIDDLE

‘R’

as a

VOWEL SOUND

=

BUNCHED ‘R’


-camera

/ˈkæm

ə

rə/

-career 

    /kəˈrɪəʳ/  /kəˈrɪr/

-cheer

       /tʃɪəʳ/    /tʃɪr/

-clear

     /klɪəʳ/      /klɪr/

-dangerous

   /ˈdeɪndʒ

ə

rəs/

-dear

       /dɪəʳ/       /dɪr/

-different

       /ˈdɪf

ə

rənt/

-ear

         /ɪəʳ/         /ɪr/

-fair

        /feəʳ/              /fɛr/

-general

           /ˈdʒen

ə

rəl/ /ˈdʒɛn

ə

rəl/

-hair

        /heəʳ/            /hɛr/

-liberal

              /ˈlɪb

ə

rəl/

-literature

        /ˈlɪt

ə

rətʃəʳ/ /ˈlɪt

ə

rətʃʊr/

-natural

           /ˈnætʃ

ə

rəl/

-necessary

     /nesɪs

ə

ri/ /ˈnɛsəseri/

-opera

            /ˈɒp

ə

rə/ /ˈɑp

ə

rə/

-pair

        /peəʳ/             /pɛr/

-parent

     /ˈpeərənt/      /ˈpɛrənt/

-poor

         /pʊəʳ/            /pʊr/

-pure

         /pjʊəʳ/                       /pjʊr/

-rare

         /reəʳ/              /rɛr/

-share

        /ʃeəʳ/              /ʃɛr/

-square

      /skweəʳ/      /skwɛr/     

-stair

       /steəʳ/           /stɛr/

-sure

          /ʃʊəʳ/            /ʃʊr/

-their

        /ðeəʳ/          /ðɛr/

-there

       /ðeəʳ/          /ðɛr/

-tour

          /tʊəʳ/          /tʊr/

-wear

        /weəʳ/          /wɛr/:

FileUpload
FileUpload -> Ahlak felsefesi ( etiK )
FileUpload -> Ahlak; ahlak felsefesi disiplini olmadan da vardı. Çünkü en ilkel toplumların bile kendine göre bir ahlakı vardır
FileUpload -> Zayıflama Ders
FileUpload -> Birinci Bölüm
FileUpload -> Obezite ve Hipnoz
FileUpload -> Sunar sunar
FileUpload -> Demans ve deliryum dr. Levent Tokuçoğlu
FileUpload -> Teknik Bilgi Bankası
FileUpload -> Hd kart Kullanım Kılavuzu 1/14


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

THE PRODUCTION OF CONSONANT SOUNDS

səhifə14/39
tarix06.05.2018
ölçüsü4.87 Mb.

THE PRODUCTION OF CONSONANT SOUNDS


1The

PLACE

of articulation2The

MANNE

R of articulation3Whether the

VOCAL CORDS

are set to

VIBRATE4Whether it’s

ORAL

or

NASAL5And whether it’s

CENTRAL

or

LATERALNOUN

Stress on the 1st syllableTa

ble,

CHI

naADJECTIVE

Stress on the 1st syllableCLE

ver,

HAP

pyVERB

Stress on the 2nd syllableen

JOY

,

com

PLAINqu = /kw/q = /k/u = /w/Voicedb

dðgʒlmnVoicedŋrvwjz


Unvoiced

fhkpsʃtθNOUNStress on the 1st syllableGREEN

house,

SNOW

ball,

RAIN

bow, WHITEhouseADJECTIVEStress on the 2nd syllablebad

-

TEM

pered,

old-

FASH

ionedVERBStress on the 2nd syllableunder

STAND,

be

HAVE,

for

GIVEEnding in -ow, -en, -y, -er, -le, -ish / The stress on the 1st syllable-enOpen, sharpen-erOffer, lower-ishfinish-leSparkle, able-owFollow, swallow-yCarry, bury, marry, copyWeak

/

ʊ

//ˌedjʊˈkeɪʃ

ə

n/, /ˈpɒpjʊləʳ/, /ˈregjʊlə

r

/, /ˈdjʊərɪŋ/...Flap /

t

//ˈlet̬əʳ/, /ˈɑrdɪst/, /ˈdɔdər/, /ˈsɪdɪŋ/, /ˈwɔːdər/...Optional /

ə

//'drɪv

ə

n/, /'faɪn

ə

l/, /'æp

ə

l/, /'lɪs

ə

n/, /'dɪf

ə

rənt/...education/ˌedjʊˈkeɪʃ

ə

n//ˌedʒəˈkeɪʃ

ə

n//ˌedʒuˈkeɪʃn/SOME TRIPH-THONGS CAN CHANGE INTO DIPH-THONGSfire        

/faɪəʳ/  

            

/faɪr/flour            

/flaʊəʳ/ 

                

/flaʊr/hour            

/aʊəʳ/

                  

/aʊr/power          

/paʊəʳ/ 

               

/paʊr/shower        

/ʃaʊəʳ/

             

/ʃaʊr/sour           

/saʊəʳ/

                

/saʊr/Short vowelsæɛɪəʌʊ

Long vowelsiɜɑɔu


Diph-thongsırerʊrɔɪTriph-thongseɪəaɪəɔɪəaʊəoʊə


SECONDARY STRESS FIRST, PRIMARY STRESS SECONDNasal soundsmnŋLiquid soundslr
Glide soundswy
SPELLINGPHONETIC SPELLINGSing

/sɪŋ/Singing

/ˈsɪŋɪŋ/Singer

/ˈsɪŋər/Hello/həˈləʊ/

/həˈloʊ/STRESSED

SYLLABLESstrongloudlongfullhighUNSTRESSED

SYLLABLESweakquietshortreducedlowPLOSIVESbptdkg


FRICATIVESfvszðθʒʃhAFFRICATES


Bilabialbmpw


Labio-dentalfv
Dentalðθ
AlveolardtszlnrPost-alveolarʒʃ


Palatalj

VelargkŋThroath

RETROFLEX

=

tongue tip, hard palateA consonant sound produced with the tip of the tongue curled back toward the

hard palate

.


?


the-tournament-and-its-18.html

the-tournament-and-its-22.html

the-tournament-and-its-27.html

the-tournament-and-its-31.html

the-tournament-and-its-36.html